Savienoties ar mums

Pieaugušo izglītība

Komisija veic pasākumus, lai uzlabotu mūžizglītību un nodarbinātības iespējas

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Porto sociālajā samitā maijā ES vadītāji atzinīgi novērtēja ES līmeņa mērķi līdz 60. gadam apmācībās piedalīties 2030 % pieaugušo. Šodien Komisija ir spērusi svarīgu soli, palīdzot dalībvalstīm sasniegt šo mērķi, iesniedzot priekšlikumus. Padomes ieteikumiem par individuālajiem mācību kontiem un mikroakreditācijas datiem, kā paziņots Prasmju programma un Eiropas izglītības telpas komunikācija no 2020.

Spēcīgs prasmju kopums paver iespējas indivīdiem, nodrošina drošības tīklu nenoteiktos laikos, veicina iekļaušanu un sociālo izaugsmi un nodrošina ekonomiku ar kvalificētu darbaspēku, kas nepieciešams izaugsmei un jauninājumiem. Gan digitālās, gan zaļās pārejas panākumi ir atkarīgi no darbiniekiem ar atbilstošām prasmēm. Covid-19 pandēmija vēl vairāk palielināja nepieciešamību pārkvalificēt un uzlabot darbaspēku, lai pielāgotos mainīgajam darba tirgum un apmierinātu pieprasījumu dažādās nozarēs.

Tomēr pārāk maz cilvēku pēc sākotnējās izglītības un apmācības piedalās regulāros mācību pasākumos, jo bieži vien viņiem trūkst finanšu līdzekļu vai laika, lai pilnveidotu un apgūtu jaunas prasmes, vai arī viņi neapzinās mācību iespējas un to ieguvumus. Piemēram, noteikta līmeņa digitālās prasmes ir nepieciešamas vairāk nekā 90% pašreizējo darbavietu un gandrīz visās nozarēs, tomēr tikai 56% pieaugušo 2019. gadā bija digitālās pamatprasmes.

Šodien pieņemtie divi jaunie priekšlikumi par individuālajiem mācību kontiem un mikrokredifikācijas dokumentiem palīdzēs risināt šīs problēmas, paverot cilvēkiem vairāk iespēju atrast mācību piedāvājumus un darba iespējas.

Individuālie mācību konti

Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam būtu pieejamas attiecīgās apmācības iespējas, kas ir pielāgotas viņu vajadzībām visas dzīves garumā un neatkarīgi no tā, vai viņš pašlaik ir nodarbināts vai nē.

Šajā nolūkā ierosinātajā Padomes ieteikumā ir risināti galvenie šķēršļi, kas cilvēkiem šodien ir jāturpina uzsākt apmācību — motivācija, laiks un finansējums —, aicinot dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem:

reklāma
  • Izveidot individuālus mācību kontus un nodrošināt apmācības tiesības visiem pieaugušajiem darbspējas vecumā;
  • definēt to darba tirgum atbilstošu un kvalitatīvu apmācību sarakstu, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no individuālajiem mācību kontiem, un padarīt to pieejamu, izmantojot digitālo reģistru, piemēram, no mobilās ierīces;
  • piedāvāt karjeras attīstības atbalsta un iepriekš apgūto prasmju apstiprināšanas iespējas, kā arī apmaksātu mācību atvaļinājumu.

Šī priekšlikuma novatoriskais aspekts ir tāds, ka prasmju pilnveides centrā ir tieši indivīds. Tā arī aicina dalībvalstis modulēt finansējumu atbilstoši personu vajadzībām pēc apmācības.

Mikro akreditācijas dati

Mikroakreditācijas dokumenti apliecina mācību rezultātus pēc nelielas mācīšanās pieredzes (piemēram, īss kurss vai apmācība). Tie piedāvā elastīgu, mērķtiecīgu veidu, kā palīdzēt cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas viņu personīgajai un profesionālajai attīstībai.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir panākt, lai mikroakreditācijas dati darbotos pāri iestādēm, uzņēmumiem, nozarēm un robežām. Tālab dalībvalstīm būtu jāvienojas par:

  • Kopēja mikroakreditācijas datu definīcija;
  • standarta elementi to aprakstam un;
  • to izstrādes un izdošanas galvenie principi.

Mērķis ir nodrošināt, lai mikroakreditācijas dokumenti būtu kvalitatīvi un izdoti pārskatāmā veidā, lai radītu uzticību tam, ko tie sertificē. Tam būtu jāatbalsta mikrokredifikācijas izmantošana audzēkņiem, darbiniekiem un darba meklētājiem, kuri var no tiem gūt labumu. Priekšlikums arī ievieš ieteikumus par mikrokredīcijām izglītībā un apmācībā un darba tirgus politikā. Tam vajadzētu ļaut cilvēkiem apgūt jaunas vai papildu prasmes pielāgotā veidā, iekļaujot visus. Eiropas pieeja mikrokredifikācijai ir galvenais paraugs, lai sasniegtu a Līdz 2025. gadam. Tie var būt daļa no mācību piedāvājuma, kas iekļauts individuālajos mācību kontos.

Eiropas dzīvesveida popularizēšana Viceprezidents Margaritis Šinass sacīja: “Prasmes un kompetenču attīstība ir veiksmīgas karjeras, iekļaušanas un integrācijas atslēga. Tie palīdz cilvēkiem pielāgoties pārmaiņām, attīstīties un dot savu ieguldījumu. Izaugsmē ļoti svarīgas ir arī prasmes. Šodienas priekšlikumi nodrošina, ka izglītība var notikt jebkurā dzīves laikā un ka tā ir elastīga un pieejama visiem. Tas ir lielisks solis, lai mācību un apmācības iespējās iekļautu vairāk cilvēku, nevienu neatstājot novārtā.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Lai nodrošinātu godīgu pāreju, ir ļoti svarīgi, lai ikvienam būtu pieejamas elastīgas, modulāras un pieejamas mācību un apmācības iespējas neatkarīgi no viņu personīgajiem apstākļiem. Eiropas pieeja mikrokredifikācijai atvieglos šīs mācīšanās pieredzes atzīšanu un apstiprināšanu. Tas stiprinās augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības iestāžu lomu mūžizglītības padarīšanā par realitāti visā ES un veicinās to pieejamību daudzveidīgākai izglītojamo grupai.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolass Šmits sacīja: “Izglītībai un apmācībai nevajadzētu apstāties, kad jūs atstājat skolas vārtus. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk cilvēkiem savas profesionālās dzīves laikā ir jāattīsta savas prasmes, lai apmierinātu strauji mainīgā darba tirgus prasības. Komisijas priekšlikumi par individuālajiem mācību kontiem un mikrokredifikācijas dokumentiem palīdzēs mums sasniegt Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā noteikto mērķi, proti, līdz 60. gadam apmācībās piedalīties katru gadu 2030 % no visiem pieaugušajiem. Mums ir nopietni jāpievēršas mūžizglītībai. Eiropā. Tas ir labākais ieguldījums, un tas ir pozitīvs gan darbiniekiem, gan darba devējiem, gan ekonomikai kopumā.

Nākamie soļi

Priekšlikumi tiks apspriesti ar dalībvalstīm. Kad Padome tos būs pieņēmusi, Komisija atbalstīs dalībvalstis, sociālos partnerus un attiecīgos partnerus šo Padomes ieteikumu īstenošanā. Atsevišķu mācību kontu ziņošana un uzraudzība tiks veikta Eiropas semestra cikla ietvaros.    

fons

Tiesības uz izglītību, apmācību un mūžizglītību ir noteiktas Eiropas Pillar Sociālo hartu (1. princips). Visiem cilvēkiem ir jābūt nepārtrauktai piekļuvei kvalitatīvai izglītībai un apmācībai un prasmju attīstības iespēju izvēlei, kas vienmēr atspoguļo viņu vajadzības. Prasmes ir indivīdu panākumu pamatelementi pastāvīgi mainīgajā darba tirgū un sabiedrībā.

Pie Porto samits sociālajā jomā un jūnija Eiropadomē vadītāji atzinīgi novērtēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā noteiktos ES galvenos mērķus 2030. gadam. Tas ietver mērķi līdz 60. gadam katru gadu apmācībās piedalīties 2030 % pieaugušo. Tas ir daļa no Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna galvenajiem mērķiem. Taču uz 2016. gadu tikai 37% katru gadu nodarbojas ar ikgadējām apmācībām ar nelieliem izaugsmes tempiem. Ja šīs tendences turpināsies, izvirzītās ambīcijas netiks sasniegtas, tāpēc šie iniciatīvu priekšlikumi par individuālajiem mācību kontiem un mikrokredifikācijas datiem ir svarīgi. Šodien iesniegtie priekšlikumi aicina dalībvalstis sadarboties ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām pusēm, lai prasmju uzlabošana un pārkvalifikācija kļūtu par realitāti visiem.

Priekšlikumi Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem un Padomes ieteikumam par mikrokredīcijām mūžizglītībai un nodarbināmībai ir pēdējie no divpadsmit pamatpasākumiem, kas tika paziņoti EEiropas prasmju programma un Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns. Eiropas pieeja mikrokredifikācijai ir arī viens no galvenajiem virzieniem līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu.

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: ILA un mikroakreditācijas dati

Faktu lapa

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par mikrokredīcijām mūžizglītībai un nodarbināmībai

Eiropas prasmju programma

Eiropas Pillar Sociālo hartu

Paziņojums par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending