Savienoties ar mums

Eiropas Komisija

Kritiskās izejvielas: drošu un ilgtspējīgu piegādes ķēžu nodrošināšana ES zaļajai un digitālajai nākotnei

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Komisija 20. martā ierosināja visaptverošu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu ES piekļuvi drošai, daudzveidīgai, pieņemamai un ilgtspējīgai svarīgu izejvielu piegādei. Kritiskie izejmateriāli ir neaizstājami daudzām stratēģiskām nozarēm, tostarp nulles nozares, digitālās rūpniecības, aviācijas un aizsardzības nozarēm.

Lai gan tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc kritiskām izejvielām krasi palielināsies, Eiropa lielā mērā ir atkarīga no importa, bieži vien no gandrīz monopolstāvokļa trešo valstu piegādātājiem. ES ir jāsamazina ar šādām stratēģiskām atkarībām saistītie riski piegādes ķēdēm, lai uzlabotu tās ekonomisko noturību, kā to norāda uz deficītu Covid-19 seku rezultātā un enerģētikas krīzi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tas var apdraudēt ES centienus sasniegt savus klimata un digitālos mērķus.

Šodien pieņemtā regula un paziņojums par kritiski svarīgām izejvielām izmanto vienotā tirgus un ES ārējo partnerību stiprās puses un iespējas, lai dažādotu un uzlabotu ES kritisko izejvielu piegādes ķēžu noturību. Kritisko izejvielu likums arī uzlabo ES spēju uzraudzīt un mazināt traucējumu riskus, kā arī uzlabo cirkularitāti un ilgtspējību.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula no Leyen teica: “Šis likums tuvinās mūs mūsu klimata ambīcijām. Tas būtiski uzlabos svarīgu izejvielu rafinēšanu, apstrādi un pārstrādi šeit Eiropā. Izejvielas ir ļoti svarīgas, lai ražotu galvenās tehnoloģijas mūsu dvīņu pārejai, piemēram, vēja enerģijas ražošanai, ūdeņraža uzglabāšanai vai akumulatoriem. Un mēs stiprinām sadarbību ar uzticamiem tirdzniecības partneriem visā pasaulē, lai samazinātu ES pašreizējo atkarību tikai no vienas vai dažām valstīm. Mūsu abpusējās interesēs ir ilgtspējīgi palielināt ražošanu un vienlaikus nodrošināt mūsu Eiropas uzņēmumiem augstākā līmeņa piegādes ķēžu dažādošanu.

Kopā ar elektroenerģijas tirgus dizaina reforma un Neto nulles rūpniecības likums, šodienas pasākumi kritisko izejvielu jomā rada labvēlīgu normatīvo vidi nozarēm ar nulles līmeni un Eiropas rūpniecības konkurētspēju, kā paziņots Zaļā darījuma rūpnieciskais plāns.

Iekšējās darbības

Kritisko izejvielu likums nodrošinās ES ar instrumentiem, lai nodrošinātu ES piekļuvi drošai un ilgtspējīgai kritisko izejvielu piegādei, galvenokārt izmantojot:

reklāma

Skaidras darbības prioritāšu noteikšana: Papildus atjauninātajam kritisko izejvielu sarakstam likumā ir noteikts saraksts ar stratēģiskās izejvielas, kas ir ļoti svarīgas tehnoloģijām, kas ir svarīgas Eiropas zaļajām un digitālajām ambīcijām, kā arī aizsardzības un kosmosa lietojumiem, vienlaikus ir pakļautas iespējamiem piegādes riskiem nākotnē. Regulā ES tiesību aktos ir iekļauti gan kritisko, gan stratēģisko izejvielu saraksti. Regula nosaka skaidrus kritērijus vietējām jaudas stratēģiskajā izejvielu piegādes ķēdē un ES piegādes dažādošanai līdz 2030. 

  • Vismaz 10 % no ES gada patēriņa par ieguve,
  • Vismaz 40 % no ES gada patēriņa par apstrāde,
  • Vismaz 15 % no ES gada patēriņa par pārstrādes
  • Ne vairāk kā 65% gada Savienības patēriņa katru stratēģisko izejvielu jebkurā attiecīgajā pārstrādes posmā no vienas trešās valsts.

Drošu un noturīgu ES kritisko izejvielu piegādes ķēžu izveide: Likums samazinās administratīvo slogu un vienkāršos atļauju piešķiršanas procedūras kritisko izejvielu projektiem ES. Turklāt atlasītie stratēģiskie projekti gūs labumu no atbalsta piekļuves finansējumam un īsākiem atļauju piešķiršanas termiņiem (24 mēneši ieguves atļaujām un 12 mēneši apstrādes un pārstrādes atļaujām). Dalībvalstīm būs arī jāizstrādā valsts programmas ģeoloģisko resursu izpētei.

Nodrošināt, ka ES var mazināt piegādes riskus: Lai nodrošinātu piegādes ķēžu noturību, likumā ir paredzēta kritisko izejvielu piegādes ķēžu uzraudzība un stratēģisko izejvielu krājumu koordinēšana starp dalībvalstīm. Dažiem lieliem uzņēmumiem būs jāveic stratēģisko izejvielu piegādes ķēžu audits, kas ietver uzņēmuma līmeņa stresa testu.

Ieguldījumi pētniecībā, inovācijās un prasmēs:  Komisija stiprinās revolucionāru tehnoloģiju ieviešanu un ieviešanu svarīgo izejvielu jomā. Turklāt liela mēroga prasmju partnerības izveide kritisko izejvielu jomā un Izejvielu akadēmijas izveide veicinās prasmes, kas ir svarīgas darbaspēkam kritisko izejvielu piegādes ķēdēs. Ārēji Global Gateway tiks izmantots kā līdzeklis, lai palīdzētu partnervalstīm attīstīt savas ieguves un apstrādes jaudas, tostarp prasmju pilnveidošanu.

Vides aizsardzība, uzlabojot svarīgu izejvielu cirkulāciju un ilgtspējību: Kritisko izejvielu piegādes drošības un cenas ziņā lielākai pieejamībai ir jāiet roku rokā ar pastiprinātiem centieniem mazināt jebkādu nelabvēlīgu ietekmi gan ES, gan trešās valstīs attiecībā uz darba tiesībām, cilvēktiesībām un vides aizsardzību. Centieni uzlabot kritisko izejvielu vērtību ķēžu ilgtspējīgu attīstību arī palīdzēs veicināt ekonomisko attīstību trešās valstīs, kā arī ilgtspējības pārvaldību, cilvēktiesības, konfliktu risināšanu un reģionālo stabilitāti.

Dalībvalstīm būs jāpieņem un jāīsteno valsts pasākumi, lai uzlabotu ar kritiskām izejvielām bagātu atkritumu savākšanu un nodrošinātu to pārstrādi otrreizējās kritiskās izejvielās. Dalībvalstīm un privātajiem operatoriem būs jāizpēta iespēja reģenerēt kritiskās izejvielas no ieguves rūpniecības atkritumiem pašreizējās kalnrūpniecības darbībās, kā arī no vēsturiskām ieguves atkritumu vietām. Produkti, kas satur pastāvīgie magnēti vajadzēs satikties aprites prasības un sniegt informāciju par pārstrādājamība un pārstrādāts saturs.

Starptautiskā iesaistīšanās

Eiropas Savienības svarīgāko izejvielu importa dažādošana: ES nekad nebūs pašpietiekama ar šādu izejvielu piegādi un turpinās paļauties uz importu, lai nodrošinātu lielāko daļu sava patēriņa. Tāpēc starptautiskā tirdzniecība ir būtiska, lai atbalstītu globālo ražošanu un nodrošinātu piegādes dažādošanu. ES tas būs vajadzīgs stiprināt savu globālo sadarbību ar uzticamiem partneriem attīstīt un dažādot ieguldījumus un veicināt stabilitāti starptautiskajā tirdzniecībā un stiprināt juridisko noteiktību investoriem. Jo īpaši ES centīsies panākt abpusēji izdevīgu partnerattiecības ar jaunietekmes tirgiem un jaunattīstības ekonomikām, jo ​​īpaši tās Global Gateway stratēģijas ietvaros.

ES pastiprinās tirdzniecības pasākumus, tostarp izveidojot Kritisko izejvielu klubu visām līdzīgi domājošajām valstīm, kuras vēlas stiprināt globālās piegādes ķēdes, nostiprinot Pasaules tirdzniecības organizāciju (PTO), paplašinot tās ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas nolīgumu un brīvās tirdzniecības nolīgumu tīklu un stingrāk piespiežot izpildi, lai cīnītos pret negodīgumu. tirdzniecības praksi.

Tā turpinās attīstīt stratēģiskās partnerības: ES sadarbosies ar uzticamiem partneriem, lai veicinātu savu ekonomisko attīstību ilgtspējīgā veidā, veidojot vērtību ķēdi savās valstīs, vienlaikus veicinot drošas, noturīgas, pieejamas un pietiekami daudzveidīgas vērtību ķēdes ES.

Nākamie soļi

Ierosinātā regula tiks apspriesta un saskaņota Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Padomē pirms tās pieņemšanas un stāšanās spēkā.

fons

Šī iniciatīva ietver a Regulēšana un Sakari. Regula nosaka tiesisko regulējumu, lai atbalstītu iekšzemes jaudas attīstību un stiprinātu būtisku izejvielu piegādes ķēžu ilgtspēju un cirkularitāti ES. Paziņojumā ir ierosināti pasākumi, lai atbalstītu piegādes ķēžu dažādošanu, izmantojot jaunas starptautiskas, savstarpēji atbalstošas ​​partnerības. Uzmanības centrā ir arī ES tirdzniecības nolīgumu ieguldījuma maksimāla palielināšana, pilnībā papildinot globālās vārtejas stratēģiju.

Prezidents paziņoja par Kritisko izejvielu likumu no Leyen viņas laikā 2022 Savienības valsts runu, kurā viņa aicināja risināt ES atkarību no importētajām kritiskajām izejvielām, dažādojot un nodrošinot svarīgu izejvielu vietējo un ilgtspējīgu piegādi. Tas reaģē uz 2022. gada Versaļas deklarācija Eiropadome pieņēma lēmumu par kritisko izejvielu stratēģisko nozīmi, lai garantētu Savienības stratēģisko autonomiju un Eiropas suverenitāti. Tā arī ir atbilde uz konferences par Eiropas nākotni secinājumiem un Eiropas Parlamenta 2021. gada novembra rezolūciju par ES kritisko izejvielu stratēģiju.

Pasākumi pamatojas uz 2023. gada kritiskuma novērtējumu, prognozēšanas ziņojumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta stratēģiskajām tehnoloģijām, un darbībām, kas uzsāktas saskaņā ar 2020. gada rīcības plānu kritisko izejvielu jomā. Šodienas priekšlikuma pamatā ir Komisijas Kopīgā pētniecības centra (KPC) zinātniskais darbs. Kopā ar JRC Foresight pētījumu KPC arī pārveidoja Izejvielu informācijas sistēma kas sniedz zināšanas par izejvielām, gan primārajām (iegūtajām/novāktajām), gan sekundārajām, piemēram, no otrreizējās pārstrādes. Šis rīks sniedz informāciju par konkrētiem materiāliem, valstīm, kā arī dažādām nozarēm un tehnoloģijām un ietver gan piedāvājuma, gan pieprasījuma analīzi, pašreizējo un nākotni. 

Kritisko izejvielu likums tiek iesniegts paralēli ES Neto nulles rūpniecības likumam, kura mērķis ir palielināt ES galveno oglekļa neitrālu jeb “neto nulles” tehnoloģiju ražošanu, lai nodrošinātu drošas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas tīras enerģijas piegādes ķēdes. sasniegt ES klimata un enerģētikas mērķus.

Lai iegūtu vairāk informācijas

Eiropas kritisko izejvielu regula

Sakari

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Kritiskās izejvielas un tirdzniecība — infografika

Darbības ar četriem kritiskiem izejmateriāliem — infografika

Izejvielu informācijas sistēma

JRC Foresight ziņojums

Kritisko izejvielu likums – video animācija

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending