Savienoties ar mums

ES budžets

Eiropas Komisija apstiprina Spānijas atjaunošanas un noturības plānu 69.5 miljardu eiro apmērā

Izdots

on

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pozitīvu novērtējumu par Spānijas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz to, ka laikposmā no 69.5. līdz 2021. gadam ES atlīdzināšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķīra dotācijas 2026 miljardu euro apmērā. Šis finansējums atbalstīs izšķirošo ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas izklāstīti Spānijas atveseļošanās un noturības plānā. Tam būs galvenā loma, lai Spānija spētu izkļūt spēcīgāka no COVID-19 pandēmijas. RRF - NextGenerationEU centrā - nodrošinās līdz 672.5 miljardiem euro (pašreizējās cenās), lai atbalstītu ieguldījumus un reformas visā ES. Komisija Spānijas plānu novērtēja, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem.

Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Spānijas plānā izklāstītie ieguldījumi un reformas palīdz efektīvi risināt problēmas, kas noteiktas saistībā ar Eiropas pusgadu; ietver pasākumus, kas efektīvi atbalsta zaļo un digitālo pāreju; un stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbavietu radīšanu un ekonomisko un sociālo noturību. Nodrošināt Spānijas zaļo un digitālo pāreju Komisijas vērtējumā secināts, ka Spānijas plānā 40% no kopējā piešķīruma ir paredzēti pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus.

Tas ietver pasākumus, lai veicinātu pilsētu un tālsatiksmes ilgtspējīgu mobilitāti, palielinātu ēku energoefektivitāti, dekarbonizētu rūpniecību un samazinātu atkarību no enerģijas, kā arī lai ieviestu jaunas tehnoloģijas videi draudzīgam ūdeņradim un atjaunojamiem enerģijas avotiem. Plāns ietver arī pasākumus, lai palīdzētu mazināt klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi, saglabājot piekrastes telpas, ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību, un veicina aprites ekonomiku, uzlabojot ūdens un atkritumu apsaimniekošanu.

Komisija uzskata, ka Spānijas plānā 28% no kopējā piešķīruma ir paredzēta digitālajai pārejai. Tas ietver pasākumus valsts pārvaldes, rūpniecības un uzņēmējdarbības digitalizācijai, tostarp īpašu programmu MVU digitalizācijai. Ir arī investīcijas digitālajā aprīkojumā izglītībai un digitālo prasmju uzlabošanai.

Spānijas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana

Komisijas novērtējumā tiek uzskatīts, ka Spānijas plānā ir iekļauts plašs savstarpēji papildinošu reformu un ieguldījumu kopums, kas palīdz efektīvi risināt visus vai ievērojamus ekonomisko un sociālo izaicinājumu apakškopu, kas izklāstīti Padomei Spānijā adresētajos katrai valstij adresētajos ieteikumos (CSR). Eiropas semestris 2019. un 2020. gadā. Tas ietver pasākumus nodarbinātības jomā, lai samazinātu darba tirgus segmentāciju un uzlabotu aktīvu darba tirgus politiku. Tas ietver arī pasākumus izglītības un prasmju jomā, kā arī sociālo politiku, tostarp atbalstu veselības sistēmas izturībai un spējām.

Plāns lielā mērā attiecas uz KSA tādās jomās kā ieguldījumi zaļajā un digitālajā pārejā, pētniecība, attīstība un inovācija, tīra un efektīva enerģijas ražošana un izmantošana, enerģētikas infrastruktūra, ūdens un atkritumu apsaimniekošana un ilgtspējīgs transports. Ir arī pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, paredzot svarīgas darbības labāka regulējuma jomā, kavēto maksājumu samazināšanā un maksātnespējas sistēmas un publiskā iepirkuma reformā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Šodien Spānijai ir svarīgs pavērsiens pēc tik ārkārtīgi sarežģītā perioda. Pēc mūsu novērtējuma pabeigšanas Spānijas atveseļošanās un noturības plāns ir liels solis tuvāk īstenošanai. Spānijas plāns, koncentrējoties uz zaļajām un digitālajām pārejām un visaptverošo reformu un investīciju programmu, ir tikpat vērienīgs, kā to prasa situācija. Šī ir unikāla iespēja ne tikai stiprināt valsts atveseļošanos no pandēmijas, bet arī veidot sociāli taisnīgāku, ilgtspējīgāku un dinamiskāku ekonomiku. Īsāk sakot, ekonomika, kas labāk kalpo visiem Spānijas sabiedrības slāņiem. ”

Plāns attiecas arī uz KSA valsts finanšu jomā, ieskaitot izdevumu pārskata sistēmas, nodokļu sistēmas un pensiju sistēmas reformas. Spānijas atveseļošanās un noturības plāns visaptveroši un pienācīgi līdzsvaroti veicina visus sešus regulas pīlārus. Atbalsts pamatinvestīciju un reformu projektiem Spānijas plānā ir ierosināti projekti visās septiņās Eiropas vadošajās teritorijās. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas risina jautājumus, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešami, lai pārietu no dvīņiem.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna sacīja: “Es priecājos iepazīstināt ar Eiropas Komisijas pozitīvo novērtējumu par Spānijas atveseļošanas un noturības plānu, kura summa ir 69.5 miljardi eiro. Šis plāns dziļi pārveidos Spānijas ekonomiku, padarīs to zaļāku, digitālāku un izturīgāku. Mēs esam atbalstījuši šo plānu, jo tas ir vērienīgs, tālredzīgs un palīdzēs veidot labāku nākotni Spānijas iedzīvotājiem. Spēcīgā nacionālā atbildība par plānu liecina par tā veiksmīgu īstenošanu. ”

Piemēram, Spānijas plānā ir iekļauti 6.1 miljardi eiro, lai ieguldītu tīrās tehnoloģijās un paātrinātu atjaunojamo enerģijas avotu attīstību un izmantošanu. Plāns paredz 7.8 miljardus eiro, lai uzlabotu sabiedrisko un privāto ēku energoefektivitāti. Citi pasākumi atbalsta Eiropas vadošo uzlādi un degvielas uzpildīšanu, ieguldot elektrisko transportlīdzekļu infrastruktūras uzlādēšanā un uzlabošanā un veicinot ilgtspējīgu mobilitāti.

Novērtējumā arī konstatēts, ka neviens no plānā iekļautajiem pasākumiem nerada būtisku kaitējumu videi. Spānijas ieviestās kontroles sistēmas tiek uzskatītas par pietiekamām, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses. Plāns sniedz pietiekamu informāciju par to, kā valsts iestādes novērsīs, atklās un izlabos interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu, kas saistīta ar līdzekļu izmantošanu.

Ekonomika, kas strādā cilvēkiem. Izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Spānijas atveseļošanas plānā ir noteikts vērienīgs ceļvedis, lai palielinātu valsts ekonomiskos rādītājus un stiprinātu tās sociālo kohēziju, izmantojot 69.5 miljardu eiro ES dotācijas plašu reformu kopuma īstenošanai. un investīcijas. Plānā uzmanība tiek pievērsta darbavietu radīšanai un nākamajai paaudzei, veicot pasākumus, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu, uzlabotu darba tirgum atbilstošu prasmju nodrošināšanu un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un valsts pārvaldi. Tas ieviesīs plaša mēroga ieguldījumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldei izmantot digitālo un zaļo vidi un pāreju. Es apsveicu arī Spāniju par projektu ierosināšanu visās jomās, kas interesē visu Eiropu - tādās kā tīra enerģija, ilgtspējīgs transports vai digitālā savienojamība. Tagad mēs strādāsim ar Spānijas varas iestādēm, lai nodrošinātu plāna pilnīgu īstenošanu. ”

Nākamie soļi

Komisija ir pieņēmusi lēmuma priekšlikumu piešķirt Spānijai dotācijas 69.5 miljardu euro apmērā saskaņā ar RRF. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu Komisijas priekšlikumu. Padomes apstiprināšana plānam ļautu izmaksāt Spānijai iepriekšēju finansējumu 9 miljardu euro apmērā. Tas veido 13% no kopējās Spānijai piešķirtās summas. Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā.

ES budžets

2021. gada vasaras ekonomiskā prognoze: degvielu reģenerācijas atsākšana

Izdots

on

Tiek prognozēts, ka Eiropas ekonomika atsāksies straujāk, nekā bija paredzēts iepriekš, jo aktivitāte gada pirmajā ceturksnī pārsniedza cerības un veselības stāvokļa uzlabošanās lika otrajā ceturksnī straujāk atvieglot pandēmijas kontroles ierobežojumus, Saistītie dokumenti

Straujāka ekonomiskā izaugsme, ekonomikai atsākoties un noskaņojuma rādītājiem kļūstot gaišākiem

Saskaņā ar 2021. gada vasaras starpposma ekonomikas prognozi ir paredzēts, ka ES un eiro zonas ekonomika šogad palielināsies par 4.8% un 4.5. gadā - par 2022%. Salīdzinot ar iepriekšējo pavasara prognozi, izaugsmes temps 2021. gadam ir ievērojami augstāks. ES (+0.6 pp.) un eirozonā (+0.5 pps.), savukārt 2022. gadam tas ir nedaudz augstāks abās jomās (+0.1 pp). Tiek prognozēts, ka reālais IKP gan ES, gan euro zonā 2021. gada pēdējā ceturksnī atgriezīsies pirmskrīzes līmenī. Euro zonai tas ir par vienu ceturksni agrāk, nekā paredzēts pavasara prognozēs.

Paredzams, ka izaugsme nostiprināsies vairāku faktoru dēļ. Pirmkārt, aktivitāte gada pirmajā ceturksnī pārsniedza cerības. Otrkārt, efektīva vīrusu ierobežošanas stratēģija un progress vakcināciju rezultātā samazinājās jaunu infekciju un hospitalizāciju skaits, kas savukārt ļāva ES dalībvalstīm nākamajā ceturksnī atsākt savu ekonomiku. Šī atkārtotā atvēršana nāca par labu īpaši pakalpojumu nozares uzņēmumiem. Labākie patērētāju un uzņēmumu apsekojumu rezultāti, kā arī datu izsekošanas mobilitāte liecina, ka jau šobrīd notiek spēcīgs privātā patēriņa pieaugums. Turklāt ir pierādījumi par tūrisma aktivitāšu atjaunošanos ES iekšienē, kam vēl vairāk vajadzētu gūt labumu no jaunā ES digitālā COVID sertifikāta piemērošanas uzsākšanas no 1. jūlija. Paredzams, ka šie faktori kopā atsvērs pagaidu izejvielu trūkuma un pieaugošo izmaksu nelabvēlīgo ietekmi uz ražošanas nozares daļām.

Paredzams, ka privātais patēriņš un investīcijas būs galvenie izaugsmes virzītājspēki, ko atbalsta nodarbinātība, kas, domājams, pārvietosies vienlaikus ar ekonomisko aktivitāti. Spēcīgai ES galveno tirdzniecības partneru izaugsmei vajadzētu nākt par labu ES preču eksportam, turpretī pakalpojumu eksports cieš no starptautiskā tūrisma atlikušajiem ierobežojumiem.

Paredzams, ka atveseļošanās un noturības mehānisms (RRF) dos ievērojamu izaugsmes ieguldījumu. Paredzams, ka RRF radītā kopējā bagātība prognozes periodā būs aptuveni 1.2% no ES 2019. gada reālā IKP. Paredzētais tā izaugsmes impulsa lielums gandrīz nemainās, salīdzinot ar iepriekšējo prognozi, jo pēdējos mēnešos oficiāli iesniegtā atveseļošanās un noturības plānu informācija kopumā apstiprina pavasarī veikto novērtējumu.

Inflācijas līmenis ir nedaudz augstāks, bet 2022. gadā mērens

Arī šī un nākamā gada inflācijas prognoze ir pārskatīta augstāk. Paredzams, ka pieaugošās enerģijas un izejvielu cenas, ražošanas vājās vietas ražošanas jaudu ierobežojumu dēļ un dažu izejvielu un izejvielu trūkuma dēļ, kā arī spēcīgais pieprasījums gan mājās, gan ārvalstīs šogad radīs spiedienu uz patēriņa cenām. 2022. gadā šim spiedienam vajadzētu pakāpeniski samazināties, jo tiek novērsti ražošanas ierobežojumi un saplūst piedāvājums un pieprasījums.

Attiecīgi tiek prognozēts, ka inflācija ES šogad būs vidēji 2.2% (+0.3 pps salīdzinājumā ar pavasara prognozi) un 1.6% 2022. gadā (+0.1 pps). Tiek prognozēts, ka euro zonā inflācija 1.9. gadā būs vidēji 2021% (+ 0.2 procentpunkti) un 1.4.gadā 2022% (+0.1 procentpunkti). 

Būtiski riski

Nenoteiktība un riski saistībā ar izaugsmes perspektīvām ir augsti, taču kopumā ir līdzsvaroti.

Riski, ko rada COVID-19 vīrusa variantu parādīšanās un izplatīšanās, uzsver vakcinācijas kampaņu turpmākas paātrināšanas nozīmi. Ekonomiskie riski jo īpaši ir saistīti ar mājsaimniecību un uzņēmumu reakciju uz izmaiņām ierobežojumos.

Inflācija var izrādīties augstāka nekā prognozēts, ja piegādes ierobežojumi ir noturīgāki un cenu spiediens tiek spēcīgāk nodots patēriņa cenām.

Koledžas locekļi teica:

Ekonomika, kas darbojas cilvēkiem. Izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Eiropas ekonomika spēcīgi atgriežas, un visi pareizie gabali ir savās vietās. Pateicoties efektīvai ierobežošanas stratēģijai un vakcinācijas panākumiem, mūsu ekonomikas ir spējušas atsākt darbu ātrāk nekā paredzēts. Tirdzniecība ir saglabājusies labi, un arī mājsaimniecības un uzņēmumi ir izrādījušies pielāgojamāki dzīvei, izmantojot COVID-19, nekā paredzēts. Pēc daudzu mēnešu ierobežojumiem gan patērētāju uzticība, gan tūrisms ir uz augšu, lai gan jauna varianta draudi būs rūpīgi jāpārvalda, lai ceļošana būtu droša. Šī iepriecinošā prognoze ir saistīta arī ar pareizās politikas izvēli, kas izdarīta īstajā laikā, un tas ir galvenais stimuls, ko atveseļošanas un noturības mehānisms nākamajos mēnešos sniegs mūsu ekonomikai. Mums būs cieši jāuzrauga inflācijas pieaugums, kas saistīts arī ar spēcīgāku iekšējo un ārējo pieprasījumu. Un, kā vienmēr, mums ir jāņem vērā atšķirības: dažām dalībvalstīm jau 2021. gada trešajā ceturksnī ekonomiskā produkcija atgriezīsies pirmskrīzes līmenī - tas ir reāls panākums -, bet citām būs jāgaida ilgāk. Atbalstošajai politikai ir jāturpinās tik ilgi, cik nepieciešams, un valstīm pakāpeniski jāpāriet uz diferencētāku fiskālo pieeju. Tikmēr sacensībās par eiropiešu vakcināciju nedrīkst būt neviltots, lai mēs variantus spētu noturēt. ”

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “ES ekonomika šogad piedzīvos straujāko izaugsmi pēdējo gadu desmitu laikā, ko veicināja spēcīgais pieprasījums gan vietējā, gan pasaules mērogā un straujāka, nekā gaidīts, pakalpojumu nozares atsākšana kopš pavasara. Pateicoties arī ierobežojumiem gada pirmajos mēnešos, kuru ekonomiskā aktivitāte ir mazāka nekā prognozēts, mēs uzlabojam 2021. gada izaugsmes prognozi par 0.6 procentpunktiem. Tā ir augstākā augšupvērstā pārskatīšana, ko esam veikuši vairāk nekā 10 gadu laikā, un tā atbilst uzņēmumu uzticībai, kas pēdējo mēnešu laikā sasniegusi rekordaugstu līmeni. Sākoties atveseļošanas un noturības mehānismam, Eiropai ir unikāla iespēja atvērt jaunu spēcīgākas, taisnīgākas un ilgtspējīgākas izaugsmes nodaļu. Lai atveseļošanās notiktu pareizi, ir svarīgi saglabāt politikas atbalstu tik ilgi, cik nepieciešams. Būtiski, ka mums ir jādubulto vakcinācijas centieni, balstoties uz iespaidīgo progresu, kas panākts pēdējos mēnešos: Delta varianta izplatība ir skaists atgādinājums, ka mēs vēl neesam izkļuvuši no pandēmijas ēnas. ”

fons

Šīs prognozes pamatā ir tehnisku pieņēmumu kopums par valūtas kursiem, procentu likmēm un preču cenām ar beigu datumu 26. jūnijs. Attiecībā uz visiem pārējiem ienākošajiem datiem, ieskaitot pieņēmumus par valdības politiku, šajā prognozē tiek ņemta vērā informācija līdz 28. jūnijam ieskaitot. Ja jaunās politikas nav ticami paziņotas un pietiekami detalizēti noteiktas, prognozes neuzskata, ka politika mainīsies.

Eiropas Komisija katru gadu publicē divas visaptverošas prognozes (pavasaris un rudens) un divas starpposma prognozes (ziema un vasara). Starpposma prognozes aptver gada un ceturkšņa IKP un inflāciju par pašreizējo un nākamo gadu visām dalībvalstīm, kā arī ES un euro zonas rādītājus.

Nākamā Eiropas Komisijas ekonomiskā prognoze būs 2021. gada rudens ekonomiskā prognoze, kuru paredzēts publicēt 2021. gada novembrī.

Vairāk informācijas

Pilns dokuments: 2021. gada vasaras ekonomiskā prognoze

Sekojiet priekšsēdētāja vietnieks Dombrovski par čivināt: @VDombrovskis

Sekojiet komisāram Džentiloni tviterī: @PaoloGentiloni

Sekojiet DG ECFIN par čivināt: @ecfin

2021. gada vasaras ekonomiskā prognoze: Kurināmā atjaunošanas atjaunošana angļu valodā (50.824 kB - PDF) Lejupielādēt (50.824 kB - PDF)

Turpināt Reading

EU

NextGenerationEU: Luksemburgai atbilstošs atjaunošanas un noturības plāns 93 miljonu euro apmērā

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (18. jūnijā) ir pieņēmusi pozitīvu novērtējumu par Luksemburgas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, ka ES atkopšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķīra dotācijas 93 miljonu eiro apmērā. Šis finansējums atbalstīs Luksemburgas atveseļošanās un noturības plānā izklāstīto ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu. Tas atbalstīs Luksemburgas centienus kļūt spēcīgākam no COVID-19 pandēmijas.

RRF - NextGenerationEU centrā - nodrošinās līdz 672.5 miljardiem euro (pašreizējās cenās), lai atbalstītu ieguldījumus un reformas visā ES. Luksemburgas plāns ir daļa no bezprecedenta saskaņotas ES reakcijas uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopīgas Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās pārejas, stiprinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna sacīja: “Šodien Eiropas Komisija ir nolēmusi dot zaļo gaismu Luksemburgas atveseļošanās un noturības plānam. Plānā liels uzsvars tiek likts uz pasākumiem, kas palīdzēs nodrošināt zaļo pāreju, parādot Luksemburgas apņemšanos radīt ilgtspējīgāku nākotni. Es lepojos, ka NextGenerationEU būs nozīmīga loma šo centienu atbalstīšanā. ”

Komisija novērtēja Luksemburgas plānu, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas novērtējumā jo īpaši tika apsvērts, vai Luksemburgas plānā paredzētās investīcijas un reformas atbalsta zaļo un digitālo pāreju; palīdzēt efektīvi risināt Eiropas pusgadā noteiktās problēmas; un stiprināt tās izaugsmes potenciālu, darbavietu radīšanu un ekonomisko un sociālo noturību.

Luksemburgas zaļās un digitālās pārejas nodrošināšana  

Komisijas novērtējums atklāj, ka Luksemburgas plānā 61% no kopējiem izdevumiem tiek piešķirti pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Tas ietver pasākumus atjaunojamās enerģijas piegādei Neischmelz dzīvojamo rajonu projektam, atbalsta shēmu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktu izvietošanai un shēmu “Naturpakt”, kas mudina pašvaldības aizsargāt dabisko vidi un bioloģisko daudzveidību.

Komisija secina, ka Luksemburgas plānā 32% no kopējiem izdevumiem ir paredzēti pasākumiem, kas atbalsta digitālo pāreju. Tas ietver ieguldījumus sabiedrisko pakalpojumu un procedūru digitalizācijā; veselības aprūpes projektu digitalizācija, piemēram, tiešsaistes risinājums veselības aprūpes attālinātām pārbaudēm; un laboratorijas izveidošana īpaši drošu sakaru savienojumu testēšanai, pamatojoties uz kvantu tehnoloģiju. Turklāt ieguldījumi mērķtiecīgās apmācības programmās darba meklētājiem un īstermiņa darba shēmās strādājošajiem nodrošinās digitālās prasmes.

Luksemburgas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana

Komisija uzskata, ka ir paredzēts, ka Luksemburgas plāns palīdzēs efektīvi risināt visas vai būtiskas problēmu kopas, kas noteiktas attiecīgajos ieteikumos par katru valsti (CSR). Konkrēti, tas veicina KSA risināšanu darba tirgus politikā, novēršot prasmju neatbilstību un uzlabojot gados vecāku darba ņēmēju nodarbināmību. Tas arī veicina veselības aprūpes sistēmas noturības palielināšanu, pieejamo mājokļu palielināšanu, videi draudzīgu un digitālu pāreju, kā arī naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmas ieviešanu.

Plāns ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota reakcija uz Luksemburgas ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi pienācīgi veicinot visus sešus RRF regulas pīlārus.

Atbalsts pamatinvestīciju un reformu projektiem

Luksemburgas plāns piedāvā projektus piecās Eiropas vadošajās teritorijās. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas risina jautājumus, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas pārejai uz zaļo un digitālo vidi. Piemēram, Luksemburga ir ierosinājusi pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu efektivitāti, izmantojot uzlabotu digitalizāciju.

Ekonomika, kas darbojas cilvēkiem. Izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Apsveicu Luksemburgu par atveseļošanās plāna izstrādāšanu, kura koncentrēšanās uz zaļo un digitālo pāreju pārsniedz minimālās prasības. Tas sniegs ievērojamu ieguldījumu Luksemburgas atkopšanā no krīzes, solot jauniešiem gaišāku nākotni, ieguldot digitālo prasmju programmās, apmācot darba meklētājus un bezdarbniekus, kā arī palielinot pieejamu un ilgtspējīgu mājokļu piedāvājumu. Šie ieguldījumi padarīs Luksemburgas ekonomiku piemērotu nākamajai paaudzei. Ir arī patīkami redzēt Luksemburgas plānus ieguldīt atjaunojamā enerģijā un turpināt digitalizēt savus sabiedriskos pakalpojumus - abās jomās ir stabila ekonomiskās izaugsmes potenciāls. ”

Novērtējumā arī konstatēts, ka neviens no plānā iekļautajiem pasākumiem būtiski nekaitē videi saskaņā ar RRF regulā noteiktajām prasībām.

Luksemburgas ieviestās kontroles sistēmas tiek uzskatītas par piemērotām, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses. Plāns sniedz pietiekamu informāciju par to, kā valsts iestādes novērsīs, atklās un izlabos interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu, kas saistīta ar līdzekļu izmantošanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Lai arī tās finansiālais ieguldījums ir salīdzinoši ierobežots, Luksemburgas atveseļošanās un noturības plāns ir paredzēts, lai sniegtu reālus uzlabojumus vairākās jomās. Īpaši pozitīvs ir lielais uzsvars uz Lielhercogistes pārejas uz klimatu atbalstīšanu ar svarīgiem pasākumiem, lai veicinātu elektrisko transportlīdzekļu ieviešanu un energoefektivitātes palielināšanu ēkās. Iedzīvotāji arī gūs labumu no centieniem veicināt digitālos sabiedriskos pakalpojumus un nodrošināt mājokļus par pieņemamām cenām. Visbeidzot, es atzinīgi vērtēju faktu, ka plāns ietver nozīmīgus pasākumus, lai vēl vairāk nostiprinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu un tās izpildi. "

Nākamie soļi

Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam piešķirt EUR 93 miljonus dotācijām Luksemburgai saskaņā ar RRF. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu Komisijas priekšlikumu.

Padomes apstiprināšana plānam ļautu priekšfinansējumu izmaksāt Luksemburgai EUR 12 miljonu apmērā. Tas veido 13% no kopējās Luksemburgai piešķirtās summas.

Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā. 

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Luksemburgas atjaunošanas un noturības plānu EUR 93 miljonu apmērā

Atveseļošanās un noturības mehānisms: jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Luksemburgas atveseļošanās un noturības plānu

Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam par Luksemburgas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikums priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam par Luksemburgas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Personāla darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam

Atjaunošanas un noturības mehānisms

Atgūšanas un noturības mehānisma regula

Turpināt Reading

Dānija

NextGenerationEU: Eiropas Komisija apstiprina Dānijas atveseļošanas un noturības plānu 1.5 miljardu eiro apmērā

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (17. jūnijā) pieņēma pozitīvu Dānijas atveseļošanās un noturības plāna novērtējumu. Tas ir svarīgs solis, kas paver ceļu ES 1.5 miljardu eiro piešķiršanai dotācijām saskaņā ar Atgūšanas un noturības mehānismu (RRF) laikposmā no 2021. līdz 2026. gadam. Šis finansējums atbalstīs būtisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas izklāstīti Dānijas atveseļošanās un noturības plānā. Tam būs svarīga loma, lai Dānija varētu kļūt spēcīgāka no COVID-19 pandēmijas. RRF - NextGenerationEU centrā - nodrošinās līdz 672.5 miljardiem euro (pašreizējās cenās), lai atbalstītu ieguldījumus un reformas visā ES. Dānijas plāns ir daļa no bezprecedenta saskaņotas ES atbildes reakcijas uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopīgas Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās pārejas, stiprinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisija Dānijas plānu novērtēja, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Dānijas plānā izklāstītās investīcijas un reformas atbalsta zaļo un digitālo pāreju; palīdzēt efektīvi risināt Eiropas pusgadā noteiktās problēmas; un stiprināt tās izaugsmes potenciālu, darbavietu radīšanu un ekonomisko un sociālo noturību. Dānijas videi draudzīgu un digitālu pāreju nodrošināšana Komisijas Dānijas plāna novērtējumā konstatēts, ka 59% no kopējiem izdevumiem tiek novirzīti pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Šie pasākumi ietver nodokļu reformas, energoefektivitāti, ilgtspējīgu transportu un lauksaimniecības nozares iniciatīvas. To visu mērķis ir modernizēt Dānijas ekonomiku, radīt darbavietas un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī stiprināt vides aizsardzību un aizsargāt bioloģisko daudzveidību.

Ekonomika, kas darbojas cilvēkiem, izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis (attēlotie) teica: “Dānijas atveseļošanas plānā ir sniegta pilnīga atjauninātas atveseļošanas programma, īpašu uzmanību pievēršot zaļajai pārejai. Vairāk nekā puse no kopējā finansējuma ir paredzēta videi draudzīgiem mērķiem, piemēram, tīram transportam un videi draudzīgai nodokļu reformai, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mēs atzinīgi vērtējam ambīcijas nodrošināt ekonomiku nākotnē, atbalstot ātrgaitas interneta ieviešanu lauku apvidos un digitalizējot valsts pārvaldi, lielus un mazus uzņēmumus, kā arī veselības aprūpes nozari. Plānā iekļauto reformu un ieguldījumu īstenošana palīdzēs paātrināt Dānijas pāreju uz nākamās paaudzes ekonomiku. ”

Komisijas novērtējumā par Dānijas plānu tiek secināts, ka tajā digitālajai pārejai tiek veltīti 25% no kopējiem izdevumiem. Pasākumi Dānijas digitālās pārejas atbalstam ietver jaunas valsts digitālās stratēģijas izstrādi, plašāku telemedicīnas izmantošanu, platjoslas ieviešanu mazāk apdzīvotās valsts daļās un digitālā biznesa ieguldījumu veicināšanu. Dānijas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana Komisijas novērtējumā tiek uzskatīts, ka Dānijas plāns ietver plašu savstarpēji papildinošu reformu un ieguldījumu kopumu, kas palīdz efektīvi risināt visas vai ievērojamas ekonomisko un sociālo problēmu kopas, kuras Dānijā adresētas katrai valstij adresētajos ieteikumos pusgadā 2019. gadā un 2020. gadā. Tajā iekļauti pasākumi privāto ieguldījumu priekšplānošanai, divējādas (zaļas un digitālas) pārejas atbalstīšanai un pētniecības un attīstības veicināšanai.

Plāns atspoguļo visaptverošu un pienācīgi līdzsvarotu reakciju uz Dānijas ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi atbilstoši veicinot visus sešus RRF regulas pīlārus. Atbalsts pamatinvestīciju un reformu projektiem Dānijas plāns piedāvā projektus vairākās Eiropas vadošajās jomās. Tie ir specifiski investīciju projekti, kas risina jautājumus, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas pārejai no dvīņiem. Piemēram, Dānija piešķirs 143 miljonus eiro energoefektivitātes veicināšanai mājsaimniecībām un rūpniecībai, kā arī energoefektivitātes atjaunošanai sabiedriskajās ēkās. Novērtējumā arī konstatēts, ka neviens no plānā iekļautajiem pasākumiem būtiski nekaitē videi saskaņā ar RRF regulā noteiktajām prasībām. Dānijas ieviestās kontroles sistēmas tiek uzskatītas par pietiekamām, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses.

Plāns sniedz pietiekamu informāciju par to, kā valsts iestādes novērsīs, atklās un izlabos interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu, kas saistīta ar līdzekļu izmantošanu. Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Lejena sacīja: “Šodien Eiropas Komisija ir nolēmusi dot savu zaļo gaismu Dānijas 1.5 miljardu eiro lielajam atveseļošanās un noturības plānam. Dānija jau ir zaļā un digitālā pāreja. Koncentrējoties uz reformām un ieguldījumiem, kas vēl vairāk paātrinās zaļo pāreju, Dānija rāda spēcīgu piemēru. Jūsu plāns parāda, ka Dānija ar nākotni raugās ar vērienu un pārliecību. ”

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Dānijas atveseļošanās un noturības plāns sniegs Eiropas atbalstu, lai veicinātu tās vērienīgo zaļo pāreju - jomu, kurā valsts jau ir pionieris. Šī ir pareizā Dānijas prioritāte. Ņemot vērā arī plāna daudzos pasākumus digitālās pārejas veicināšanai, esmu ļoti pārliecināts, ka NextGenerationEU nākamajos gados sniegs reālus ieguvumus Dānijas iedzīvotājiem. ”

Nākamie soļi

Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam piešķirt 1.5 miljardus eiro dotācijām Dānijai saskaņā ar RRF. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu Komisijas priekšlikumu. Padomes apstiprināšana plānam ļautu Dānijai izmaksāt priekšfinansējumu 200 miljonu euro apmērā. Tas veido 13% no kopējās Dānijai piešķirtās summas. Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā.

Turpināt Reading
reklāma
reklāma

trending