Savienoties ar mums

Eiropas Komisija

Kalnu Karabaha: ES piešķir papildu 3 miljonus eiro humānajai palīdzībai konfliktu skartajiem civiliedzīvotājiem

Izdots

on

Komisija ir paziņojusi par 3 miljonu eiro lielu humāno palīdzību, lai palīdzētu tiem, kurus skārusi nesenā plašā karadarbība Kalnu Karabahā un tās apkārtnē, tostarp ievērojams skaits pārvietoto cilvēku. Kopš karadarbības sākuma 2020. gada septembrī ES ir mobilizējusi humanitārajā palīdzībā kopumā 6.9 miljonus eiro.

Krīzes vadības komisārs Janess Lenarčičs sacīja: "Pēc karadarbības pārtraukšanas humānā krīze reģionā joprojām ir briesmīga, un to pašlaik saasina bargā ziema un koronavīrusu pandēmija. ES pastiprina atbalstu konfliktu skartajiem iedzīvotājiem kalnu Karabahas apkārtnē. Tas palīdzēs nodrošināt avārijas piegādi tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. ”

Nesen izsludinātais ārkārtas atbalsts palīdzēs ES humānās palīdzības partneriem piegādāt pārtiku, pajumti, ziemas priekšmetus un citas pamatvajadzības, kā arī būtiskus veselības pakalpojumus un psihosociālu atbalstu skartajiem iedzīvotājiem. Viss ES humānais finansējums tiek piešķirts saskaņā ar humānajiem principiem - cilvēcība, neitralitāte, objektivitāte un neatkarība. Pilns paziņojums presei ir pieejams šeit.

Čehu Republika

NextGenerationEU: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atjaunošanas un noturības plānu 7 miljardu eiro apmērā

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (19. jūlijā) ir pieņēmusi pozitīvu novērtējumu par Čehijas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, ka ES atlīdzināšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķir 7 miljardu eiro dotācijas. Šis finansējums atbalstīs būtisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas izklāstīti Čehijas atveseļošanās un noturības plānā. Tam būs galvenā loma, palīdzot Čehijai kļūt spēcīgākai no COVID-19 pandēmijas.

RRF ir NextGenerationEU centrā, kas piešķirs 800 miljardus eiro (pašreizējās cenās) ieguldījumu un reformu atbalstam visā ES. Čehijas plāns ir daļa no bezprecedenta saskaņotas ES atbildes reakcijas uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopējās Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās pārejas, stiprinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisija Čehijas plānu novērtēja, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Čehijas plānā paredzētie ieguldījumi un reformas atbalsta zaļo un digitālo pāreju; palīdzēt efektīvi risināt Eiropas pusgadā noteiktās problēmas; un stiprināt tās izaugsmes potenciālu, darbavietu radīšanu un ekonomisko un sociālo noturību.

Nodrošināt Čehijas zaļo un digitālo pāreju  

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tiek konstatēts, ka tā 42% no kopējā piešķīruma piešķir pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Plāns ietver investīcijas atjaunojamā enerģijā, centralizētās siltumapgādes sadales tīklu modernizācijā, ogļu katlu nomaiņā un dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanā. Plāns ietver arī pasākumus dabas aizsardzībai un ūdens apsaimniekošanai, kā arī ieguldījumus ilgtspējīgā mobilitātē.

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tiek secināts, ka tā 22% no kopējā piešķīruma velta pasākumiem, kas atbalsta digitālo pāreju. Plāns paredz ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā, valsts pārvaldes digitalizācijā, tostarp veselības, tieslietu un būvatļauju administrēšanas jomās. Tas veicina uzņēmējdarbības digitalizāciju un digitālos projektus kultūras un radošajās nozarēs. Plāns ietver arī pasākumus digitālo prasmju uzlabošanai visos līmeņos, kā daļu no izglītības sistēmas un izmantojot īpašas kvalifikācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas.

Čehijas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana

Komisija uzskata, ka Čehijas plāns efektīvi risina visas ekonomiskās un sociālās problēmas vai to būtisku apakškopu, kas izklāstītas katrai valstij adresētajos ieteikumos, ko Padome Čehijai adresēja Padome Eiropas pusgadā 2019. gadā un 2020. gadā.

Plāns paredz pasākumus, lai risinātu vajadzību pēc ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamos enerģijas avotos, ilgtspējīgā transportā un digitālajā infrastruktūrā. Vairāku pasākumu mērķis ir pievērsties vajadzībai veicināt digitālās prasmes, uzlabot izglītības kvalitāti un iekļaujošību, kā arī palielināt bērnu aprūpes iespēju pieejamību. Plāns paredz arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, galvenokārt ar plašiem e-pārvaldes pasākumiem, būvniecības atļauju piešķiršanas procedūru reformu un pretkorupcijas pasākumiem. Izaicinājumus pētniecības un attīstības jomā uzlabo ieguldījumi, kas vērsti uz valsts un privātā sektora sadarbības stiprināšanu un finansiālu un nefinansiālu atbalstu novatoriskiem uzņēmumiem.

Plāns ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota reakcija uz Čehijas ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi pienācīgi veicinot visus sešus pīlārus, kas minēti RRF regulā.

Atbalsts pamatinvestīcijām un reformu projektiem

Čehijas plānā ir ierosināti projekti visās septiņās Eiropas vadošajās teritorijās. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas risina jautājumus, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas pārejai no dvīņiem. Piemēram, Čehija ir ierosinājusi 1.4 miljardus eiro, lai atbalstītu ēku energoefektivitātes atjaunošanu, un 500 miljonus eiro digitālo prasmju veicināšanai, izmantojot izglītību un ieguldījumus visa darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās.  

Komisijas novērtējums atklāj, ka neviens plānā iekļautais pasākums nenodara būtisku kaitējumu videi saskaņā ar RRF regulā noteiktajām prasībām.

Atveseļošanās un noturības plānā ierosinātie pasākumi attiecībā uz kontroles sistēmām ir piemēroti, lai novērstu, atklātu un novērstu korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus saistībā ar līdzekļu izmantošanu. Paredzams, ka ar kārtību faktiski tiks novērsta dubulta finansēšana saskaņā ar šo regulu un citām Savienības programmām. Šīs kontroles sistēmas papildina papildu revīzijas un kontroles pasākumi, kas kā atskaites punkti ir iekļauti Komisijas priekšlikumā Padomes īstenošanas lēmumam. Šie starpposmi ir jāizpilda, pirms Čehija iesniedz Komisijai pirmo maksājuma pieprasījumu.

Prezidente Urzula fon der Lejena sacīja: “Šodien Eiropas Komisija ir nolēmusi dot zaļo gaismu Čehijas atveseļošanās un noturības plānam. Šim plānam būs izšķiroša loma, atbalstot pāreju uz zaļāku un digitālāku Čehijas nākotni. Pasākumi, kas uzlabo energoefektivitāti, digitalizē valsts pārvaldi un novērš valsts līdzekļu nepareizu izmantošanu, precīzi atbilst NextGenerationEU mērķiem. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka plāns ļoti uzsver Čehijas veselības aprūpes sistēmas izturētspējas stiprināšanu, lai sagatavotu to nākotnes izaicinājumiem. Mēs stāvēsim kopā ar jums ik uz soļa, lai nodrošinātu plāna pilnīgu īstenošanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Čehijas atveseļošanās un noturības plāns spēcīgi stimulēs valsts centienus atgriezties kājās pēc pandēmijas izraisītā ekonomiskā šoka. 7 miljardi eiro NextGenerationEU fondos, kas nākamajos piecos gados ieplūdīs Čehijā, atbalstīs plašu reformu un ieguldījumu programmu ilgtspējīgākas un konkurētspējīgākas ekonomikas veidošanai. Tie ietver ļoti apjomīgus ieguldījumus ēku renovācijā, tīrā enerģijā un ilgtspējīgā mobilitātē, kā arī pasākumus digitālās infrastruktūras un prasmju veicināšanai un sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijai. Uzņēmējdarbības videi noderēs e-pārvaldes un pretkorupcijas pasākumu veicināšana. Plāns arī atbalstīs uzlabojumus veselības aprūpē, tostarp pastiprinātu vēža profilaksi un rehabilitācijas aprūpi. ”

Nākamie soļi

Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam piešķirt 7 miljardus euro dotācijām Čehijai saskaņā ar RRF. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu Komisijas priekšlikumu.

Padomes apstiprināšana plānam ļautu izmaksāt Čehijai 910 miljonus eiro priekšfinansējumā. Tas veido 13% no kopējās summas, kas piešķirta Čehijai.

Ekonomika, kas strādā cilvēkiem, izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Šis plāns Čehiju virzīs uz atveseļošanās ceļu un veicinās tās ekonomisko izaugsmi, Eiropai gatavojoties zaļajai un digitālajai pārejai. Čehija plāno ieguldīt atjaunojamā enerģijā un ilgtspējīgā transportā, vienlaikus uzlabojot ēku energoefektivitāti. Tās mērķis ir ieviest lielāku digitālo savienojamību visā valstī, veicināt digitālo izglītību un prasmes un digitalizēt daudzus savus sabiedriskos pakalpojumus. Un tajā uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības vides un tieslietu sistēmas uzlabošanai, ko atbalsta pasākumi korupcijas apkarošanai un e-pārvaldes veicināšanai - tas viss ir līdzsvaroti, reaģējot uz Čehijas ekonomisko un sociālo situāciju. Kad šis plāns būs pienācīgi ieviests, tas palīdzēs Čehijai likt pamatus nākotnei. ”

Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā. 

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Atveseļošanās un noturības mehānisms: jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikums priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Personāla darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam

Atjaunošanas un noturības mehānisms

Atgūšanas un noturības mehānisma regula

Turpināt Reading

Eiropas Komisija

Digitālā suverenitāte: Komisija uzsāka alianses pusvadītājiem un rūpniecības mākoņu tehnoloģijām

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (19. jūlijā) sāk divas jaunas industriālās alianses: procesoru un pusvadītāju tehnoloģiju aliansi un Eiropas rūpniecības datu, malu un mākoņu aliansi.

Abas jaunās alianses veicinās nākamās paaudzes mikroshēmas un rūpnieciskās mākoņdatošanas / malu skaitļošanas tehnoloģijas un nodrošinās ES spējas, kas vajadzīgas, lai stiprinātu tās kritisko digitālo infrastruktūru, produktus un pakalpojumus. Alianses pulcēs uzņēmumus, dalībvalstu pārstāvjus, akadēmisko aprindu pārstāvjus, lietotājus, kā arī pētniecības un tehnoloģiju organizācijas.

Digitālā laikmeta izpilddirektore Margrethe Vestager teica, ka Eiropa ir piemērota: “Mākoņu un visprogresīvākās tehnoloģijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm piedāvā milzīgu ekonomisko potenciālu, piemēram, palielinot konkurētspēju un apmierinot nozares vajadzības. Mikroshēmas ir katras ierīces pamatā, kuru mūsdienās izmantojam. Sākot ar mūsu mobilajiem tālruņiem un beidzot ar pasēm, šie mazie komponenti paver plašas iespējas tehnoloģiju attīstībai. Tāpēc inovācijas atbalstīšana šajās kritiskajās nozarēs ir izšķiroša un var palīdzēt Eiropai iet uz priekšu kopā ar līdzīgi domājošiem partneriem. ”

Rūpniecības alianse procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām

Mikroshēmas, ieskaitot procesorus, ir galvenās tehnoloģijas, kas darbina visas elektroniskās ierīces un mašīnas, kuras mēs šodien izmantojam. Mikroshēmas ir daudzu dažādu ekonomisko darbību pamatā un nosaka to energoefektivitāti un drošības līmeni. Procesoru un mikroshēmu attīstības iespējas ir izšķirošas mūsdienu visattīstītāko ekonomiku nākotnei. Rūpniecības alianse par procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām būs galvenais instruments, lai turpinātu rūpniecības progresu ES šajā jomā.

Tas identificēs un novērsīs nozares pašreizējās vājās vietas, vajadzības un atkarības. Tas noteiks tehnoloģiskās ceļa kartes, nodrošinot, ka Eiropai ir iespējas izstrādāt un ražot vismodernākās mikroshēmas, vienlaikus samazinot vispārējo stratēģisko atkarību, līdz 20. gadam palielinot pusvadītāju globālās ražošanas daļu līdz 2030%.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerijs Bretons sacīja: “Eiropai ir viss nepieciešamais, lai vadītu tehnoloģisko sacensību. Abas alianses izstrādās vērienīgus tehnoloģiskos plānus, lai izstrādātu un izvietotu Eiropā nākamās paaudzes datu apstrādes tehnoloģijas no mākoņa līdz vismodernākajiem un vismodernākajiem pusvadītājiem. Alianses par mākoņiem un malām mērķis ir attīstīt energoefektīvus un ļoti drošus Eiropas rūpniecības mākoņus, kurus trešo valstu iestādes nekontrolē un nepieļauj. Alianse par pusvadītājiem atjaunos līdzsvaru pusvadītāju piegādes ķēdēs visā pasaulē, nodrošinot, ka mums ir iespējas Eiropā izstrādāt un ražot vismodernākās mikroshēmas, kuru ātrums ir mazāks par 2 nm. "

Šim nolūkam alianses mērķis ir noteikt projektēšanas un ražošanas jaudu, kas nepieciešama nākamās paaudzes uzticamu procesoru un elektronisko komponentu ražošanai. Tas nozīmēs Eiropas virzību uz ražošanas jaudu no 16 nanometriem (nm) līdz 10 nm mezgliem, lai atbalstītu Eiropas pašreizējās vajadzības, kā arī zemāk par 5 līdz 2 nm un tālāk, lai paredzētu nākotnes tehnoloģiju vajadzības. Visprogresīvākie pusvadītāju veidi ir efektīvāki un tiem ir potenciāls ievērojami samazināt enerģiju, ko izmanto viss, sākot no tālruņiem līdz datu centriem.

Eiropas rūpniecības datu, robežu un mākoņu alianse

Kā uzsvērts Eiropas datu stratēģijā, radīto datu apjoms ievērojami palielinās, un paredzams, ka ievērojama datu daļa tiks apstrādāta pašā malā (80% līdz 2025. gadam, tikai 20% šodien), tuvāk lietotājiem un kur tiek ģenerēti dati. Šī maiņa ir lieliska iespēja ES stiprināt savas mākoņdatošanas iespējas un līdz ar to arī tehnoloģisko suverenitāti. Tas prasīs attīstīt un izvērst principiāli jaunas datu apstrādes tehnoloģijas, kas aptver visas iespējas, attālinoties no pilnībā centralizētiem datu apstrādes infrastruktūras modeļiem.

Eiropas rūpniecisko datu, malu un mākoņu alianse veicinās tādu traucējošu mākoņu un progresīvu tehnoloģiju parādīšanos, kuras ir ļoti drošas, energoefektīvas un resursu ziņā efektīvas un pilnībā savietojamas, veicinot uzticēšanos mākoņu lietotājiem visās nozarēs. Alianse kalpos ES pilsoņu, uzņēmumu un publiskā sektora īpašajām vajadzībām (arī militāriem un drošības mērķiem) apstrādāt ļoti sensitīvus datus, vienlaikus palielinot ES rūpniecības konkurētspēju mākoņu un vismodernāko tehnoloģiju jomā.

Alianses darbības laikā tiks ievēroti šādi galvenie principi un normas:

  • Visaugstākie standarti attiecībā uz savietojamību un pārnesamību / atgriezeniskumu, atvērtību un pārredzamību;
  • visaugstākie standarti attiecībā uz datu aizsardzību, kiberdrošību un datu suverenitāti;
  • energoefektivitātes un ilgtspējības ziņā jaunākie sasniegumi;
  • atbilstība Eiropas mākoņdatošanas paraugpraksei, tostarp ievērojot attiecīgos standartus, rīcības kodeksus un sertifikācijas shēmas.
Dalība aliansēs

Šajās aliansēs var piedalīties visas publiskās un privātās struktūras ar likumīgu pārstāvi Savienībā un ar attiecīgām darbībām, ja tās atbilst darba uzdevumā definētajiem nosacījumiem.

Ņemot vērā darbību stratēģisko nozīmi attiecīgajās nozarēs, dalība aliansēs ir atkarīga no vairāku nosacījumu izpildes. Attiecīgajām ieinteresētajām personām ir jāatbilst atbilstības kritērijiem, kas īpaši saistīti ar drošību (tostarp kiberdrošību), piegādes drošību, intelektuālā īpašuma aizsardzību, datu aizsardzību un piekļuvi datiem un alianses praktisko lietderību. Viņiem jāparaksta deklarācijas un jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kuru novērtēs Eiropas Komisija.

fons

Eiropas rūpniecisko procesoru un pusvadītāju tehnoloģiju alianse balstās uz Komisijas ambīcijām stiprināt Eiropas mikroelektronikas un iegulto sistēmu vērtību ķēdes un stiprināt vadošās ražošanas jaudas. 2020. gada decembrī dalībvalstis apņēmās strādāt kopā, lai stiprinātu Eiropas iespējas pusvadītāju tehnoloģijās un piedāvājot vislabāko sniegumu lietojumiem plašā sektoru klāstā. Pašlaik šo iniciatīvu ir parakstījušas 22 dalībvalstis.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Eiropas Rūpniecisko datu, malu un mākoņu alianse balstās uz politiskā griba, kuru 27. gada oktobrī pauda visas 2020 dalībvalstis, lai veicinātu nākamās paaudzes mākoņu un priekšrocību attīstības attīstību publiskajā un privātajā sektorā. Viņu Kopīgā deklarācija, parakstītājas dalībvalstis vienojās kopīgi strādāt, lai visā Eiropā izvērstu elastīgu un konkurētspējīgu mākoņu infrastruktūru un pakalpojumus.

Vairāk informācijas

Rūpnieciskā procesoru un pusvadītāju tehnoloģiju alianse

Kopīga deklarācija par procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām

Eiropas rūpniecības datu, robežu un mākoņu alianse

Eiropas rūpniecības stratēģija

Turpināt Reading

Čehu Republika

NextGenerationEU: prezidents fon der Lejens Čehijā, lai iepazīstinātu ar Komisijas novērtējumu par valsts atveseļošanas plānu

Izdots

on

Šodien (19. jūlijā) Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna (attēlā) būs Čehijā, lai iesniegtu Komisijas novērtējumu par valsts atveseļošanas un noturības plānu saskaņā ar NextGenerationEU. Pirmdienas rītā prezidents fon der Lejens dosies uz Prāgu, lai tiktos ar premjerministru Andreju Babišu kopā ar viceprezidentu Vēru Jourovu. Viņa apmeklēs arī Prāgas Valsts operu, Valsts operu un Nacionālo muzeju un pārrunās ieguldījumus energoefektivitātē. 

Turpināt Reading
reklāma
reklāma

trending