Savienoties ar mums

Aviācija / aviosabiedrības

Komisija apstiprina Itālijas atbalstu 73 miljonu euro apmērā, lai kompensētu Alitalia turpmākos zaudējumus, kas nodarīti koronavīrusa uzliesmojuma dēļ

Izdots

on

 

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka Itālijas atbalsts Alitalia atbalstam 73.02 miljonu eiro apmērā atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Šī pasākuma mērķis ir kompensēt aviokompānijai zaudējumus, kas radušies 19 maršrutos koronavīrusa uzliesmojuma dēļ laikā no 16. gada 31. jūnija līdz 2020. oktobrim.

Konkurences politikas jautājumos atbildīgā viceprezidente Margrēte Vestagere sacīja: “Aviācijas nozare joprojām ir viena no nozarēm, ko īpaši smagi skārusi koronavīrusa uzliesmojuma ietekme. Šis pasākums ļauj Itālijai nodrošināt turpmāku kompensāciju par tiešajiem zaudējumiem, kas no 2020. gada jūnija līdz oktobrim radušies Alitalia sakarā ar ceļošanas ierobežojumiem, kas nepieciešami koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Mēs turpinām cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka valsts atbalsta pasākumus var ieviest koordinēti un efektīvi saskaņā ar ES noteikumiem. Tajā pašā laikā turpinās mūsu izmeklēšana par iepriekšējiem atbalsta pasākumiem Alitalia, un mēs sazināmies ar Itāliju par viņu plāniem un atbilstību ES noteikumiem. ”

Alitalia ir galvenā tīkla aviokompānija, kas darbojas Itālijā. Ar floti, kurā ir vairāk nekā 95 lidmašīnas, uzņēmums 2019. gadā apkalpoja simtiem galamērķu visā pasaulē, pārvadājot apmēram 20 miljonus pasažieru no sava galvenā mezgla Romā un citām Itālijas lidostām uz dažādiem starptautiskiem galamērķiem.

Gan Itālijā, gan citās galamērķa valstīs spēkā esošie ierobežojumi, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, ir ļoti ietekmējuši Alitalia darbību, jo īpaši attiecībā uz starptautiskajiem un starpkontinentālajiem lidojumiem. Rezultātā Alitalia cieta ievērojamus darbības zaudējumus vismaz līdz 31. gada 2020. oktobrim.

Itālija paziņoja Komisijai par papildu atbalsta pasākumu, lai kompensētu Alitalia turpmākos zaudējumus 19 īpašos maršrutos no 16. gada 2020. jūnija līdz 31. gada 2020. oktobrim ārkārtas pasākumu dēļ, kas vajadzīgi vīrusa izplatības ierobežošanai. Atbalsts tiks piešķirts kā tieša dotācija EUR 73.02 miljonu apmērā, kas atbilst aplēstajiem zaudējumiem, kas šajā periodā tieši nodarīti aviokompānijai saskaņā ar 19 atbilstīgo maršrutu analīzi pa maršrutu. Tas izriet no Komisijas 4. gada 2020. septembra lēmuma par apstiprināšanu Itālijas pasākums zaudējumu atlīdzināšanai par labu uzņēmumam Alitalia atlīdzina aviokompānijai nodarītos zaudējumus no 1. gada 2020. marta līdz 15. gada 2020. jūnijam kas izriet no valdības ierobežojumiem un ierobežošanas pasākumiem, ko veikusi Itālija un citas galamērķa valstis, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību.

Komisija novērtēja pasākumu saskaņā ar 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) punkts, kas ļauj Komisijai apstiprināt valsts atbalsta pasākumus, ko piešķīrušas dalībvalstis, lai kompensētu konkrētiem uzņēmumiem vai nozarēm kaitējumu, ko tieši izraisījuši ārkārtas gadījumi. Komisija uzskata, ka koronavīrusa uzliesmojums ir kvalificējams kā šāds ārkārtējs notikums, jo tas ir ārkārtējs, neparedzams notikums, kam ir ievērojama ekonomiskā ietekme. Rezultātā ir pamatoti ārkārtas dalībvalstu pasākumi, lai kompensētu ar uzliesmojumu saistītos zaudējumus.

Komisija konstatēja, ka Itālijas pasākums kompensēs Alitalia nodarītos zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar koronavīrusa uzliesmojumu, jo rentabilitātes zaudēšanu 19 maršrutos ierobežošanas pasākumu rezultātā attiecīgajā periodā var uzskatīt par tieši saistītu kaitējumu ārkārtas gadījumam. Tā arī konstatēja, ka pasākums ir samērīgs, jo Itālijas iesniegtā kvantitatīvā analīze katrā maršrutā atbilstoši identificē kaitējumu, kas attiecināms uz ierobežošanas pasākumiem, un tāpēc kompensācija nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai kompensētu zaudējumus šajos maršrutos.

Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka Itālijas papildu zaudējumu atlīdzināšanas pasākums atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu.

fons

Pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām, 23. gada 2018. aprīlī Komisija uzsāka oficiālu izmeklēšanas procedūru par 900 miljonu euro aizdevumiem, ko Itālija Alitalia piešķīra 2017. gadā. 28. gada 2020. februārī Komisija uzsāka atsevišķu formālu izmeklēšanas procedūru par papildu 400 miljonu euro aizdevumu, ko piešķīra Itālija 2019. gada oktobrī. Abas izmeklēšanas turpinās.

Finansiālais atbalsts no ES vai valstu fondiem, kas piešķirts veselības dienestiem vai citiem sabiedriskajiem dienestiem koronavīrusa situācijas risināšanai, neietilpst valsts atbalsta jomā. Tas pats attiecas uz jebkuru valsts finansiālu atbalstu, kas tiek sniegts tieši pilsoņiem. Tāpat valsts atbalsta pasākumi, kas ir pieejami visiem uzņēmumiem, piemēram, algu subsīdijas un uzņēmumu un pievienotās vērtības nodokļu vai sociālo iemaksu maksājumu apturēšana, nav pakļauti valsts atbalsta kontrolei un tiem nav nepieciešams Komisijas apstiprinājums saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem. Visos šajos gadījumos dalībvalstis var rīkoties nekavējoties.

Kad tiek piemēroti valsts atbalsta noteikumi, dalībvalstis var izstrādāt plašus atbalsta pasākumus, lai atbalstītu konkrētus uzņēmumus vai nozares, kas cieš no koronavīrusa uzliesmojuma sekām saskaņā ar pašreizējo ES valsts atbalsta sistēmu. 13. gada 2020. martā Komisija pieņēma a Paziņojums par koordinētu ekonomisko reakciju uz COVID-19 uzliesmojumu izklāstot šīs iespējas.

Šajā sakarā, piemēram:

  • Dalībvalstis var kompensēt konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām nozarēm (shēmu veidā) zaudējumus, kas radušies un ko tieši izraisījuši ārkārtēji notikumi, piemēram, tie, ko izraisījis koronavīrusa uzliesmojums. To paredz LESD 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts.
  • Valsts atbalsta noteikumi, kuru pamatā ir LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts, ļauj dalībvalstīm palīdzēt uzņēmumiem tikt galā ar likviditātes trūkumu un steidzamu glābšanas atbalstu.
  • To var papildināt ar dažādiem papildu pasākumiem, piemēram, saskaņā ar de minimis regulu un Vispārējo grupu atbrīvojuma regulu, ko dalībvalstis var ieviest arī nekavējoties, neiesaistot Komisiju.

Īpaši smagu ekonomisko situāciju gadījumā, piemēram, ar kuru koronavīrusa uzliesmojuma dēļ šobrīd saskaras visas dalībvalstis un Lielbritānija, ES valsts atbalsta noteikumi ļauj dalībvalstīm piešķirt atbalstu, lai novērstu nopietnus traucējumus viņu ekonomikā. To paredz LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkts Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

19. gada 2020. martā Komisija pieņēma valsts atbalsta pagaidu shēmu, pamatojoties uz LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu, lai dalībvalstis varētu izmantot visu elastību, kas paredzēta valsts atbalsta noteikumos, lai atbalstītu ekonomiku koronavīrusa uzliesmojuma kontekstā. Pagaidu shēma, kas grozīta 3. gada 8. aprīlī, 2020. maijā, 29. jūnijā un 13. gada 2020. oktobrī, paredz šādus atbalsta veidus, ko dalībvalstis var piešķirt: i) tiešās dotācijas, pašu kapitāla injekcijas, selektīvas nodokļu priekšrocības un avansa maksājumi; (ii) valsts garantijas uzņēmumu ņemtiem aizdevumiem; (iii) subsidēti valsts aizdevumi uzņēmumiem, ieskaitot pakārtotos aizdevumus; iv) drošības pasākumi bankām, kas novirza valsts atbalstu reālajai ekonomikai; v) valsts īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšana; vi) atbalsts ar koronavīrusu saistītai pētniecībai un attīstībai (R&D); vii) atbalsts testēšanas iekārtu būvniecībai un uzlabošanai; viii) atbalsts tādu produktu ražošanai, kas ir svarīgi koronavīrusa uzliesmojuma novēršanai; ix) mērķtiecīgs atbalsts nodokļu maksājumu atlikšanas un / vai sociālās apdrošināšanas iemaksu apturēšanas veidā; x) mērķtiecīgs atbalsts algu subsīdiju veidā darbiniekiem; xi) mērķtiecīgs atbalsts pašu kapitāla un / vai apvienotu kapitāla instrumentu veidā; (xii) mērķtiecīgs atbalsts nesegtām uzņēmumu izmaksām.

Pagaidu sistēma darbosies līdz 2021. gada jūnija beigām. Tā kā maksātspējas jautājumi var rasties tikai vēlāk, attīstoties šai krīzei, rekapitalizācijas pasākumiem tikai Komisija ir pagarinājusi šo periodu līdz 2021. gada septembra beigām. nodrošinot juridisko noteiktību, Komisija pirms šiem datumiem novērtēs, vai tā ir jāpagarina.

Nekonfidenciālā versija lēmuma būs pieejama ar lietas numuru SA.59188 In valsts atbalsta reģistrs par Komisiju konkurss mājas lapa, kad ar konfidencialitāti saistītie jautājumi ir atrisināti. Jaunas publikācijas par pieņemtajiem lēmumiem interneta un Oficiālā Vēstneša valsts atbalsta jomā ir minēti sadaļā State Aid Weekly e-News.

Var atrast papildinformāciju par pagaidu shēmu un citām darbībām, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusu pandēmijas ekonomisko ietekmi šeit.

 

Aviācija / aviosabiedrības

Komisija apstiprina Grieķijas atbalstu 120 miljonu eiro apmērā, lai kompensētu Aegean Airlines zaudējumus, kas nodarīti koronavīrusa uzliesmojuma dēļ

Izdots

on

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka Grieķijas dotācija Aegean Airlines 120 miljonu eiro apmērā atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Pasākuma mērķis ir kompensēt aviokompānijai zaudējumus, ko tieši izraisījis koronavīrusa uzliesmojums, un ceļošanas ierobežojumus, ko Grieķija un citas galamērķa valstis noteikušas, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību. Grieķija paziņoja Komisijai par atbalsta pasākumu, lai kompensētu Aegean Airlines zaudējumus, kas no 23. gada 2020. marta līdz 30. gada 2020. jūnijam radušies ierobežošanas pasākumu un ceļošanas ierobežojumu dēļ, ko Grieķija un citas galamērķa valstis ieviesušas, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību. Atbalsts tiks piešķirts kā tiešs piešķīrums EUR 120 miljonu apmērā, kas nepārsniedz aprēķinātos zaudējumus, kas tieši nodarīti aviokompānijai šajā periodā.

Komisija novērtēja pasākumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kas ļauj Komisijai apstiprināt dalībvalstu piešķirtos valsts atbalsta pasākumus, lai konkrētiem uzņēmumiem vai nozarēm tieši kompensētu zaudējumus ko izraisa ārkārtas notikumi. Komisija konstatēja, ka Grieķijas pasākums kompensēs Aegean Airlines nodarītos zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar koronavīrusa uzliesmojumu. Tā arī konstatēja, ka pasākums ir samērīgs, jo atbalsts nepārsniedz to, kas nepieciešams zaudējumu atlīdzināšanai.

Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka Grieķijas zaudējumu atlīdzināšanas pasākums atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu. Konkurences politikas jautājumos atbildīgā viceprezidente Margrethe Vestager sacīja: “Aviācijas nozare ir viena no nozarēm, kuru īpaši smagi skāris koronavīrusa uzliesmojums. Šis pasākums ļaus Grieķijai kompensēt Aegean Airlines zaudējumus, kas tieši radušies ceļošanas ierobežojumu dēļ, kas nepieciešami koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Mēs turpinām strādāt ar dalībvalstīm, lai atrastu efektīvus risinājumus, lai atbalstītu uzņēmumus šajos grūtajos laikos saskaņā ar ES noteikumiem. ”

Pilns preses izlaidums ir pieejams online.

Turpināt Reading

Aviācijas stratēģija Eiropai

Aviācija: Komisijas priekšlikums par lidostu laika nišām piedāvā ļoti nepieciešamo atvieglojumu nozarei

Izdots

on

Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunu priekšlikumu par laika nišu piešķiršanu, kas aviācijas ieinteresētajām personām sniedz ļoti nepieciešamo atbrīvojumu no lidostu laika nišu izmantošanas prasībām 2021. gada vasaras plānošanas sezonā. Lai gan aviosabiedrībām parasti ir jāizmanto 80% no tām piešķirtajām laika nišām, lai nodrošinātu pilnu laika nišu portfeli nākamajām plānošanas sezonām, priekšlikums samazina šo slieksni līdz 40%. Tas arī ievieš vairākus nosacījumus, kuru mērķis ir nodrošināt lidostas jaudas efektīvu izmantošanu un nekaitējot konkurencei COVID-19 atkopšanas periodā.

Transporta komisāre Adina Vălean teica: “Ar šodienas priekšlikumu mēs cenšamies panākt līdzsvaru starp nepieciešamību sniegt palīdzību aviosabiedrībām, kuras joprojām cieš no ievērojamā gaisa satiksmes krituma notiekošās pandēmijas dēļ, un nepieciešamību saglabāt konkurenci tirgū. , nodrošināt efektīvu lidostu darbību un izvairīties no spoku lidojumiem. Ierosinātie noteikumi nodrošina noteiktību 2021. gada vasaras sezonai un nodrošina to, ka Komisija var pielāgot turpmākās nepieciešamās atbrīvošanas no laika nišām saskaņā ar skaidriem nosacījumiem, lai nodrošinātu šī līdzsvara saglabāšanu. "

Aplūkojot satiksmes prognozes 2021. gada vasarai, ir pamatoti sagaidīt, ka satiksmes līmenis būs vismaz 50% no 2019. gada līmeņa. Tāpēc 40% slieksnis garantēs noteiktu pakalpojumu līmeni, vienlaikus ļaujot aviosabiedrībām izmantot laika nišas. Priekšlikums par laika nišu piešķiršanu ir nosūtīts apstiprināšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

Turpināt Reading

Aviācija / aviosabiedrības

Boeing PTO lieta: ES ievieš pretpasākumus pret ASV eksportu

Izdots

on

Eiropas Komisijas regula, kas palielina tarifus ASV eksportam uz ES 4 miljardu USD vērtībā, ir publicēta Oficiālais Vēstnesis ES. Par pretpasākumiem ir vienojušās ES dalībvalstis, jo ASV vēl nav nodrošinājušas pamatu sarunu ceļā, kas ietvertu ASV tarifu tūlītēju atcelšanu ES eksportam PTO Airbus gadījumā. Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) 26. oktobrī oficiāli pilnvaroja ES veikt šādus pretpasākumus pret nelegālajām ASV subsīdijām lidmašīnu ražotājam Boeing.

Pasākumi stāsies spēkā no šodienas. Eiropas Komisija ir gatava sadarboties ar ASV, lai atrisinātu šo strīdu un vienotos par ilgtermiņa disciplīnām attiecībā uz gaisa kuģu subsīdijām. Ekonomika, kas darbojas cilvēkiem. Izpilddirektora vietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis sacīja: “Mēs visu laiku esam skaidri norādījuši, ka vēlamies atrisināt šo ilgstošo jautājumu. Diemžēl progresa trūkuma dēļ ar ASV mums nebija citas izvēles, kā tikai uzlikt šos pretpasākumus. Tādējādi ES izmanto savas likumīgās tiesības saskaņā ar PTO nesen pieņemto lēmumu. Mēs aicinām ASV vienoties par to, ka abas puses nekavējoties atceļ esošos pretpasākumus, lai mēs to varētu ātri aizkavēt. Šo tarifu atcelšana ir izdevīga abām pusēm, īpaši ar pandēmijas postījumu mūsu ekonomikā. Tagad mums ir iespēja atsākt mūsu transatlantisko sadarbību un strādāt kopā, lai sasniegtu kopīgos mērķus. ”

Jūs atradīsit vairāk informācijas šeit

Turpināt Reading
reklāma

Twitter

Facebook

trending