Savienoties ar mums

EU

2021. gada Komisijas darba programma: no stratēģijas līdz īstenošanai

Izdots

on

Komisija ir pieņēmusi savu 2021. gada darba programma, kuras mērķis ir padarīt Eiropu veselīgāku, taisnīgāku un pārtikušāku, vienlaikus paātrinot tās ilgtermiņa pārveidi par videi draudzīgāku ekonomiku, kas piemērota digitālajam laikmetam. Tajā ir iekļautas jaunas likumdošanas iniciatīvas visās sešās prezidenta fon der Lejenas galvenajās ambīcijās Politiskās pamatnostādnes un seko viņai pirmais Valsts Savienības Speech. Īstenojot šajā darba programmā noteiktās prioritātes, Komisija turpinās pielikt visus spēkus krīzes pārvarēšanai un Eiropas ekonomiku un sabiedrību noturības uzlabošanai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna sacīja: “Mūsu galvenā prioritāte joprojām būs glābt dzīvības un iztikas līdzekļus, kurus apdraud koronavīrusu pandēmija. Mēs jau esam daudz sasnieguši. Bet Eiropa vēl nav ārpus meža, un otrais vilnis spēcīgi sit visā Eiropā. Mums visiem jāpaliek modriem un jāpastiprina. Eiropas Komisija turpinās centienus nodrošināt nākotnes vakcīnu eiropiešiem un palīdzēt mūsu ekonomikai atveseļoties, veicot zaļo un digitālo pāreju. ”

Starpinstitūciju attiecību un tālredzības viceprezidents Marošs Šefčovičs sacīja: „Lai arī Eiropa var pārvaldīt pandēmiju un tās postošo ietekmi, mēs arī turpinām mācīties no krīzes. Tāpēc šajā darba programmā noteiktās prioritātes palīdzēs ne tikai nodrošināt Eiropas atveseļošanos, bet arī mūsu ilgtermiņa noturību - izmantojot nākotnes risinājumus visās politikas jomās. Šajā nolūkā mēs vislabāk izmantosim stratēģisko tālredzību, kā arī labākus likumdošanas principus - uz pierādījumiem balstītu un pārredzamu, efektīvu un piemērotu nākotnei. ”

ES prioritāšu sasniegšana

Komisijas 2021. gada darba programmā visās sešās politiskajās prioritātēs redzama pāreja no stratēģijas uz īstenošanu. Tas apstiprina Komisijas apņēmību vadīt ikdienišķu zaļo un digitālo pāreju - nepārspējamu iespēju izkļūt no krīzes nestabilitātes un radīt jaunu vitalitāti Savienībai.

 1. Eiropas Zaļais darījums

Lai sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam, Komisija iesniegs Fit for 55 paketi, lai līdz 55. gadam vismaz par 2030% samazinātu emisijas. Tas aptvers plašas politikas jomas - no atjaunojamiem enerģijas avotiem līdz energoefektivitātei, ēku energoefektivitātei. , kā arī zemes izmantošanu, enerģijas aplikšanu ar nodokļiem, pūļu dalīšanu un emisiju tirdzniecību. Oglekļa robežu pielāgošanas mehānisms palīdzēs samazināt oglekļa emisiju pārvirzes risku un nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus, mudinot ES partnerus paaugstināt ambīcijas klimata jomā. Turklāt Komisija ierosinās pasākumus, lai īstenotu Eiropas aprites ekonomikas rīcības plānu, ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un lauku saimniecības un lauku saimniecības.

 1. Eiropa, kas piemērota digitālajam laikmetam

Lai sasniegtu šo Eiropas digitālo desmitgadi, Komisija iesniegs skaidri definētu 2030. gada digitālo mērķu plānu, kas saistīts ar savienojamību, prasmēm un digitālajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tiesībām uz privātumu un savienojamību, vārda brīvībai, brīvai datu plūsmai un kiberdrošībai. Komisija pieņems tiesību aktus jomās, kas attiecas uz mākslīgā intelekta drošību, atbildību, pamattiesībām un datu aspektiem. Tādā pašā garā tā ierosinās Eiropas e-ID. Iniciatīvas ietvers arī jaunās Eiropas rūpniecības stratēģijas atjaunināšanu, lai ņemtu vērā koronavīrusa ietekmi, kā arī likumdošanas priekšlikumu platformas darbinieku darba apstākļu uzlabošanai.

 1. Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā

Lai nodrošinātu, ka veselības un ekonomikas krīze nepārvēršas par sociālo krīzi, Komisija nāks klajā ar vērienīgu rīcības plānu, lai pilnībā īstenotu Eiropas sociālo tiesību pīlāru, nodrošinot, ka neviens neatpaliek no Eiropas atveseļošanās. Komisija arī nāks klajā ar jaunu Eiropas bērnu garantiju, nodrošinot visiem bērniem piekļuvi tādiem pamatpakalpojumiem kā veselība un izglītība. Lai atbalstītu mūsu ekonomiku un stiprinātu Ekonomikas un monetāro savienību, tā pārskatīs ES banku bankrotu novēršanas sistēmu, veiks pasākumus, lai veicinātu pārrobežu ieguldījumus ES, un pastiprinās cīņu pret naudas atmazgāšanu.

 1. Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Komisija nodrošinās, ka Eiropa spēlē savu būtisko lomu šajā nestabilajā pasaulē, tostarp vadot globālu atbildi, lai visiem nodrošinātu drošu un pieejamu vakcīnu. Tā ierosinās kopīgu paziņojumu par ES ieguldījuma stiprināšanu uz noteikumiem balstītā daudzpusējā sadarbībā, atjaunotu partnerību ar mūsu dienvidu kaimiņvalstīm un paziņojumu par Arktiku. Tiks prezentēta arī jauna stratēģiskā pieeja bijušo kaujinieku atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas atbalstam. Paziņojumā par ES humāno palīdzību tiks pētīti jauni sadarbības veidi ar mūsu partneriem un citiem ziedotājiem.

 1. Mūsu dzīvesveida popularizēšana Eiropā

Ņemot vērā COVID-19, Komisija ierosinās izveidot spēcīgāku Eiropas Veselības savienību, īpaši nostiprinot esošo aģentūru lomu un izveidojot jaunu aģentūru progresīvai biomedicīnas pētniecībai un attīstībai. Lai saglabātu un uzlabotu tās darbību, tiks iesniegta jauna Šengenas nākotnes stratēģija. Jaunajam migrācijas un patvēruma paktam sekos vairāki ierosinātie pasākumi legālās migrācijas jomā, tostarp “talantu un prasmju” pakete. Citi elementi ietver rīcības plānu pret migrantu kontrabandu, kā arī ilgtspējīgu brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas stratēģiju. Komisija turpinās stiprināt Drošības savienību, pievēršoties terorismam, organizētajai noziedzībai un hibrīddraudiem. Tajā tiks prezentēta arī visaptveroša stratēģija antisemītisma apkarošanai.

 1. Jauns stimuls Eiropas demokrātijai

Lai izveidotu vienlīdzības savienību, Komisija iesniegs jaunas stratēģijas par bērna un personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī priekšlikumu cīņai pret dzimumu vardarbību. Tā arī ierosinās paplašināt eiro noziegumu sarakstu, iekļaujot tajā visus naida noziegumu un naida runas veidus. Komisija ierosinās skaidrākus noteikumus par Eiropas politisko partiju finansēšanu un rīkosies, lai pasargātu žurnālistus un pilsonisko sabiedrību no ļaunprātīgas tiesvedības. Ilgtermiņa redzējums par lauku apvidiem piedāvās darbības, lai pilnībā izmantotu šo reģionu potenciālu.

Ņemot vērā plānoto iniciatīvu ilgtermiņa un pārveidojošo raksturu, ir svarīgāk nekā jebkad agrāk pieņemt tiesību aktus visietekmīgākajā veidā un ņemot vērā nākotni. Gaidāmais paziņojums par labāku regulējumu atjaunos šo uzsvaru. Tas koncentrēsies uz vienkāršošanu un sloga samazināšanu, jo īpaši ieviešot pieeju “viens pret vienu”. Platforma Fit for Future atbalstīs Komisiju šajā mērķī, kas ir īpaši nepieciešams pēc COVID-19 pandēmijas. Lai sniegtu rezultātus uz vietas, Komisija arī pastiprinās savu darbību, konferencei par Eiropas nākotni būs galvenā loma.

Pilns 44 jauno politikas mērķu saraksts saskaņā ar sešiem galvenajiem mērķiem ir izklāstīts XNUMX 1 pielikums 2021. gada darba programmas.

Nākamie soļi

Komisijas 2021. gada darba programma ir ciešas sadarbības rezultāts ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un ES konsultatīvajām struktūrām. Komisija tagad sāks diskusijas ar Parlamentu un Padomi, lai izveidotu kopīgo prioritāšu sarakstu, attiecībā uz kurām likumdevēji vienojas rīkoties ātri.

fons

Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā norādīts to darbību saraksts, kuras tā veiks nākamajos divpadsmit mēnešos. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politiskajām saistībām iesniegt jaunas iniciatīvas, atsaukt gaidītos priekšlikumus un pārskatīt esošos ES tiesību aktus. Tas neattiecas uz Komisijas pašreizējo darbu, lai īstenotu savu kā Līgumu sargātājas lomu un ieviestu spēkā esošos tiesību aktus vai regulāras iniciatīvas, kuras Komisija pieņem katru gadu.

Komisijas 2021. gada darba programma ir cieši saistīta ar programmu atjaunošanas plāns Eiropaie, ar NextGenerationEU atveseļošanas instrumentu un palielinātu ES budžetu 2021. – 2027. Atveseļošanās un noturības mehānisms izšķirošajā pirmajā atveseļošanās gadā novirzīs bezprecedenta dotācijas un aizdevumus 672.5 miljardu eiro apmērā. Tikmēr dalībvalstis izstrādā atveseļošanās un noturības plānus, kuros noteiktas reformas un investīcijas, kas saskaņotas ar ES zaļās un digitālās politikas mērķiem: ar vismaz 37% no zaļās pārejas izdevumiem un vismaz 20% ar digitālo. Lai atmaksātu NextGenerationEU ietvaros savāktos līdzekļus, Komisija iesniegs priekšlikumus par jauniem pašu resursiem, sākot ar pārskatītu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, oglekļa robežu pielāgošanas mehānismu un digitālo nodevu.

Vairāk informācijas

2021. gada Komisijas darba programma, pielikumi un faktu lapas

Pielāgota Komisijas 2020. gada darba programma

Atveseļošanās plāns Eiropai

Eiropas Zaļais darījums

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

 

Noziegums

Vairāk nekā 40 arestēti jebkad lielākajā represijā pret narkotiku gredzenu, kas kontrabandā ieved kokaīnu no Brazīlijas Eiropā

Izdots

on

Agrā rīta stundā (27. novembrī) vairāk nekā tūkstotis policistu ar Eiropola atbalstu veica koordinētus reidus pret šī augsti profesionālā noziedzīgā sindikāta locekļiem. Tika izpildītas aptuveni 180 mājas pārmeklēšanas, kuru rezultātā tika aizturēti 45 aizdomās turamie. 

Izmeklēšanā tika atklāts, ka šis narkotiku tirdzniecības tīkls bija atbildīgs par vismaz 45 tonnu kokaīna ikgadējo importu galvenajās Eiropas jūras ostās, un peļņa 100 mēnešu laikā pārsniedza 6 miljonus eiro.

Šo starptautisko dūrienu, kuru vadīja Portugāles, Beļģijas un Brazīlijas iestādes, vienlaicīgi veica aģentūras no trim dažādiem kontinentiem, koordinācijas centienus veicinot Eiropols:

 • Eiropa: Portugāles tiesu policija (Polícia Judiciária), Beļģijas federālā tiesu policija (Federale Gerechtelijke Politie, Policijas Judiciaire Fédérale), Spānijas Valsts policija (Policia Nacional), Nīderlandes policija (Politie) un Rumānijas policija (Poliția Română)
 • Dienvidamerika: Brazīlijas Federālā policija (Policia Federal)
 • Tuvie Austrumi: Dubaijas policijas spēki un Dubaijas valsts drošība

Rezultāti īsumā 

 • 45 aresti Brazīlijā (38), Beļģijā (4), Spānijā (1) un Dubaijā (2).
 • 179 mājas meklējumi.
 • Portugālē konfiscēta vairāk nekā 12 miljoni eiro, Beļģijā arestēta 300,000 1 eiro, Brazīlijā arestēta vairāk nekā 169,000 miljona ASV dolāru un XNUMX XNUMX ASV dolāru.
 • Brazīlijā, Beļģijā un Spānijā konfiscēti 70 luksusa transportlīdzekļi un Brazīlijā - 37 gaisa kuģi.
 • Brazīlijā arestētas 163 mājas, kuru vērtība pārsniedz 132 miljonus R $, divas Spānijā arestētās mājas 4 miljonu eiro vērtībā un divi Portugālē arestētie dzīvokļi 2.5 miljonu eiro vērtībā.
 • Spānijā iesaldēti 10 personu finanšu aktīvi.

Globālā sadarbība 

Izlūkošanas darbību ietvaros, kas notiek ar operatīvajiem kolēģiem, Eiropols izstrādāja uzticamu izlūkošanas informāciju par Brazīlijas organizētās noziedzības tīkla, kas darbojas vairākās ES valstīs, starptautisko narkotiku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu.

Noziedzīgajam sindikātam bija tiešs kontakts ar narkotiku karteļiem Brazīlijā un citās Dienvidamerikas izcelsmes valstīs, kuras bija atbildīgas par kokaīna sagatavošanu un pārvadāšanu jūras konteineros, kas bija piesaistīti lielākajām Eiropas jūras ostām.

Kokaīna imports no Brazīlijas uz viņu kontrolēto un pavēlēto Eiropu ir milzīgs, un izmeklēšanas laikā tiesībaizsardzības iestādes konfiscēja vairāk nekā 52 tonnas kokaīna.

2020. gada aprīlī Eiropols pulcēja iesaistītās valstis, kuras kopš tā laika ir cieši sadarbojušās, lai izveidotu kopēju stratēģiju visa tīkla sagraušanai. Galvenie mērķi tika noteikti abās Atlantijas okeāna pusēs.

Kopš tā laika Eiropols ir nodrošinājis nepārtrauktu izlūkdatu izstrādi un analīzi, lai atbalstītu lauka izmeklētājus. Rīcības dienas laikā kopumā 8 tās virsnieki tika izvietoti uz vietas Portugālē, Beļģijā un Brazīlijā, lai palīdzētu tur valsts iestādēm, nodrošinot ātru jaunu datu analīzi, kad tie tika vākti darbības laikā, un pielāgojot stratēģiju kā prasīts.

Komentējot šo operāciju, Eiropola direktora vietnieks Vilis van Gemerts sacīja: "Šī operācija izceļ Brazīlijas organizētās noziedzības grupu sarežģīto struktūru un plašo sasniedzamību Eiropā. Tā izaicinājuma mērogs, ar kuru šodien policija saskaras visā pasaulē, prasa koordinētu pieeju narkotiku apkarošanai. tirdzniecība visā kontinentos. Mūsu partnervalstu apņemšanās strādāt ar Eiropola starpniecību pamatoja šīs operācijas panākumus un kalpo kā nepārtraukts globāls aicinājums uz darbību. "

Turpināt Reading

EU

Navaļnijs aicina Eiropu sekot naudai

Izdots

on

Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejā notika viedokļu apmaiņa ar Krievijas politiskās opozīcijas un NVO pārstāvjiem par pašreizējo politisko un sociālekonomisko situāciju Krievijā.

Runātāju vidū bija Aleksejs Navaļnijs, kurš nesen ir atveseļojies no saindēšanās ar līdzīgu nervu līdzekli, kāds tika izmantots Solsberi uzbrukumā, kurš bija vērsts pret Sergeju Skirpalu un viņa meitu. 

Navaļnijs aicināja Eiropu pieņemt jaunu stratēģiju attiecībā uz Krieviju, kas atbilst jaunajiem notikumiem Krievijas valsts vadībā. Viņš sacīja, ka gaidāmās Valsts domes vēlēšanas būs absolūti izšķirošs notikums un ka ikvienam vajadzētu būt iespējai tajā piedalīties. Ja opozīcijas politiķiem nav atļauts piedalīties, viņš lūdza Eiropas Parlamentu un ikvienu Eiropas politiķi neatzīt rezultātu.

Navaļnijs EP deputātiem sacīja, ka nepietiek ar sankciju piemērošanu tiem, kas ir atbildīgi par viņa saindēšanos, un ka nav lielas jēgas sodīt tos, kuri daudz neceļoja vai kuriem nepieder aktīvi Eiropā. Tā vietā viņš teica, ka galvenais jautājums, kas jāuzdod, ir tas, kurš finansiāli ieguvis no Putina režīma. Navaļnijs norādīja uz oligarhiem, ne tikai vecajiem, bet jaunajiem Putina iekšējā lokā, pārbaudot vārdu Usmanovam un Romānam Abramovičam. Viņš teica, ka šīs sankcijas sirsnīgi uzņems lielākā daļa krievu. 

Attiecībā uz dažādiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumiem, kurus Krievijas tiesu sistēma nav ievērojusi, Navaļnijs sacīja, ka viņiem būtu ļoti viegli piemērot sankcijas, lai liegtu viņiem ceļot uz Eiropu, un tas būtu ļoti efektīvi.

Turpināt Reading

koronavīrusu

Komisija apstiprina Vācijas shēmu, lai izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem bērnu un jauniešu izglītības jomā kompensētu koronavīrusa uzliesmojuma dēļ nodarītos zaudējumus

Izdots

on

Eiropas Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem apstiprināja Vācijas shēmu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem bērnu un jauniešu izglītības kompensēšanai par koronavīrusa uzliesmojuma radītajiem ieņēmumu zaudējumiem. Sabiedrības atbalsts tiks piešķirts kā tiešas dotācijas. Shēma kompensēs līdz 60% no ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies atbilstīgajiem saņēmējiem laika posmā no bloķēšanas sākuma (kas reģionālajās valstīs sākās dažādos datumos) līdz 31. gada 2020. jūlijam, kad viņu naktsmītnes bija jāaizver sakarā ar ierobežojošajiem pasākumiem, kas ieviesti Vācijā.

Aprēķinot ieņēmumu zaudējumus, visi izmaksu samazinājumi, kas rodas no bloķēšanas laikā gūtajiem ienākumiem, un iespējamais valsts piešķirtais vai faktiski izmaksātais finansiālais atbalsts (un jo īpaši piešķirtais saskaņā ar shēmu) SA.58464) vai trešās personas, lai tiktu galā ar koronavīrusa uzliesmojuma sekām, tiks atskaitītas. Centrālās valdības līmenī objektu, par kuriem var pieteikties, rīcībā būs budžets līdz 75 miljoniem eiro.

Tomēr šie līdzekļi nav paredzēti tikai šai shēmai. Turklāt reģionālās iestādes (plkst Länder vai vietējā līmenī) var izmantot arī šo shēmu no vietējiem budžetiem. Jebkurā gadījumā shēma nodrošina, ka vienas un tās pašas attiecināmās izmaksas nevar divreiz kompensēt dažādi administratīvie līmeņi. Komisija novērtēja pasākumu saskaņā ar 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts panta, kas ļauj Komisijai apstiprināt valsts piešķirtos valsts atbalsta pasākumus, lai kompensētu konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām nozarēm ārkārtas notikumu, piemēram, koronavīrusa uzliesmojuma, nodarītos zaudējumus.

Komisija konstatēja, ka Vācijas shēma kompensēs zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar koronavīrusa uzliesmojumu. Tā arī konstatēja, ka pasākums ir samērīgs, jo paredzētā kompensācija nepārsniedz to, kas nepieciešams zaudējumu atlīdzināšanai. Tāpēc Komisija secināja, ka shēma atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu.

Plašāka informācija par Komisijas veiktajām darbībām koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās ietekmes novēršanai ir atrodama šeit. Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar numuru SA.59228, kas atrodama valsts atbalsta reģistrs par Komisiju konkurss mājas lapā.

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending