Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padome, 9-10 2019 decembris

| Decembris 10, 2019

Balstoties uz diskusiju dokumentu, Padomē notika debates par “Labklājības ekonomiku - nākamie soļi ieguldījumos veselībā kā galveno sastāvdaļu”. Ministri apmainījās viedokļiem par ar veselību saistītām tēmām, jo ​​īpaši par garīgo veselību, veselīgu novecošanos un veselības un sociālo pakalpojumu digitālo pārveidošanu.

Balstoties uz prezidentūras piezīmi, ministri rīkoja arī debates par to, kā stiprināt sadarbību un koordināciju ar mērķi uzlabot zāļu pieejamību visā ES.

Somijas ģimenes lietu un sociālo pakalpojumu ministre Krista Kiuru sacīja: “Šīs debates bija ārkārtīgi svarīgas, jo zāļu trūkums nopietni apdraud pacientu drošību. Mums arī jāredz, kā rīkoties, ņemot vērā atšķirīgos piekļuves līmeņus jaunām zālēm visā ES. Sadarbība un koordinācija ir galvenā, jo šīm problēmām nepieciešami pasākumi gan ES, gan valstu līmenī. ”

Komisija sniedza informāciju par veselības stāvokli ES
Komisija arī sniedza informāciju par pašreizējo stāvokli, īstenojot Regulu (ES) 2017 / 745 par medicīnas ierīcēm un Regulu (ES) 2017 / 746 par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm.

Balstoties uz diskusiju dokumentu, ministri rīkoja publiskas debates par turpmāko dzimumu līdztiesības politiku un dzimumu līdztiesības principa integrēšanu ES. Debašu sākumā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) direktors iepazīstināja ar jaunākajiem atklājumiem par galvenajām tendencēm, pašreizējo progresu un galvenajiem izaicinājumiem dzimumu līdztiesības jomā ES.

Padome pieņēma secinājumus par dzimumu līdztiesīgu ekonomiku ES. Pieņemšana ir daļa no pārskatīšanas, kā ES un tās dalībvalstis īsteno ANO darba kārtību dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju palielināšanas jomā (Pekinas deklarācija un rīcības platforma).

Padome arī pieņēma secinājumus par jaunu ES stratēģisko sistēmu veselības aizsardzībai un drošībai darbā. Secinājumos Komisija tiek aicināta nākt klajā ar jaunu sistēmu laikposmam 2021 – 2027.

Balstoties uz prezidentūras vadlīnijām, ministri rīkoja publiskas debates par sociālās likumdošanas nākotni straujo darba tirgus izmaiņu kontekstā. Diskusijas mērķis bija izpētīt iespējamās iespējas tālāk attīstīt ES tiesību aktus sociālo lietu jomā, identificēt grūtības to īstenošanā, dalīties idejās par to, kā aizpildīt atlikušās likumdošanas nepilnības un labāk piemērot spēkā esošos likumus.

Ministri pieņēma arī secinājumus par iekļaujošiem darba tirgiem. Šo secinājumu galvenais mērķis ir uzsvērt labāku nodarbinātības iespēju nodrošināšanas ekonomisko vērtību cilvēkiem ar invaliditāti, zemas kvalifikācijas un ilgstošiem bezdarbniekiem, jauniešiem un cilvēkiem ar migrantu izcelsmi.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropadome

Komentāri ir slēgti.