Savienoties ar mums

Dzelzceļi

Padomes nostāja par dzelzceļa infrastruktūras jaudas regulējumu “Neuzlabos dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumus”

AKCIJA:

Izdots

on

Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi vispārējo pieeju Komisijas priekšlikumam regulai par dzelzceļa infrastruktūras jaudu. Priekšlikuma mērķis ir optimizēt dzelzceļa jaudu, uzlabot pārrobežu koordināciju, palielināt punktualitāti un uzticamību un galu galā piesaistīt dzelzceļam vairāk kravu. Taču piecas tirdzniecības struktūras apgalvo, ka pieņemtā vispārējā pieeja nav pietiekami tālu, lai sasniegtu šos mērķus. 

Tirdzniecības organizācijas ir:
CLECAT – kas pārstāv vairāk nekā 19.000 1.000.000 uzņēmumu intereses, kas nodarbina vairāk nekā XNUMX XNUMX XNUMX darbinieku loģistikas, kravu ekspedīcijas un muitas pakalpojumu jomā.
PIEREDZE – European Rail Freight Association – Eiropas asociācija, kas pārstāv Eiropas privātos un neatkarīgos dzelzceļa kravu pārvadājumu uzņēmumus.
ESC – Eiropas nosūtītāju padome, kas pārstāv vairāk nekā 75,000 XNUMX uzņēmumu loģistikas intereses, gan MVU, gan lielus starptautiskus uzņēmumus visos transporta veidos.
PIU – Starptautiskā vagonu turētāju savienība, nacionālo asociāciju jumta asociācija no 14 Eiropas valstīm, kas pārstāv vairāk nekā 250 kravas vagonu turētājus un vienības, kas atbild par apkopi (ECM).
UIRR – Starptautiskā auto-dzelzceļa kombinētā transporta savienība pārstāv Eiropas auto-dzelzceļa kombinēto pārvadājumu operatoru un pārkraušanas termināļu vadītāju intereses.

Viņi ir snieguši šādu atbildi uz Padomes lēmumu:
Lai dzelzceļa kravu pārvadājumi kļūtu arvien pievilcīgāki galalietotājiem, tiem ir jāpāriet no valsts pieejas jaudas pārvaldībai uz starptautiski koordinētāku pieeju. Vairāk nekā 50% no dzelzceļa kravu pārvadājumiem un gandrīz 90% no vairākveidu dzelzceļa kravu pārvadājumiem pašlaik tiek pārvadāti pāri vismaz vienai valsts robežai. Pašlaik infrastruktūra tiek pārvaldīta valsts līmenī ar nelielu starptautisku koordināciju. Tāpēc dzelzceļa kravu pārvadājumi sniedz pārrobežu pakalpojumus, izmantojot dažādu valstu tīklus.

Tas nenozīmē, ka būtu jāatsakās no pašreizējās jaudas sadales infrastruktūras pārvaldības sistēmas, kas lielā mērā ir veidota uz pasažieru pārvadājumu vajadzībām. Dzelzceļa kravu pārvadājumu jaudas vajadzības var sasniegt, izmantojot starptautiski saskaņotu jaudas pārvaldības sistēmu, kas nodrošina ilgtermiņa, nepārtrauktu plānošanu un drošus starptautiskos dzelzceļa kravu pārvadājumu ceļus. Lai dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumi kļūtu pievilcīgāki galalietotājiem, ir jāpieņem, ka status quo nav efektīvs. Dzelzceļa jaudas pārvaldībai ir jākļūst par starptautisku, digitālu un elastīgu sistēmu.

Tas, ko mēs novērojam vispārējā pieejā, diemžēl neiet šajā virzienā. Vispārējā virzība uz to, lai Eiropas Komisijas ierosinātie Eiropas noteikumi būtu nesaistoši vai būtu pieejami valstu atkāpēm, novedīs pie situācijas, kad dzelzceļa kravu pārvadājumi turpinās darboties dažādās valsts teritorijās. Tas nozīmēs nepārtrauktu Eiropas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadrumstalotību un neoptimālu izmantošanu un, kas ir būtiski, nepietiekamu atbalstu Eiropas piegādes ķēdēm.

Tāpat ir ļoti apšaubāms, vai Padomes priekšlikums mazinās pagaidu jaudas ierobežojumu ietekmi uz dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumiem. Pašlaik dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumi daudzās Eiropas dalībvalstīs piedzīvo ievērojamu kavēšanos un atcelšanu slikti plānotu un nekoordinētu jaudas ierobežojumu dēļ, kas nav pietiekami vērsti uz satiksmes nepārtrauktības risinājumiem. Ir svarīgi, lai jaunajā regulējumā tiktu iekļauti noteikumi, kas nodrošinātu, ka dzelzceļa kravu pārvadājumi jaudas ierobežojumu laikā kļūst prognozējamāki. Tas būtu jāatbalsta ar reāliem abpusējiem stimuliem infrastruktūras pārvaldītājiem savlaicīgi plānot jaudu klientiem draudzīgā veidā.

Padomes priekšlikums atlikt šīs regulas stāšanos spēkā līdz 2029. gadam un 2032. gadam attiecībā uz dažiem noteikumiem nozīmēs, ka šī regula neietekmēs Eiropas Komisijas mērķi līdz 50. gadam sasniegt dzelzceļa kravu pārvadājumu pieaugumu par 2030 %. ka politikas veidotāji atsakās no saskaņotā 2030. gada mērķa.

Pirms gaidāmajām trīspusējām sarunām ir svarīgi, lai Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome panāktu saskaņotu tekstu, kurā lielāks uzsvars likts uz funkcionējoša Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus uzņēmējdarbības prasību izpildi, pretējā gadījumā pastāv ievērojams risks, ka priekšlikums nebūs reālas ietekmes uz Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu precizitātes un uzticamības palielināšanu.


Eiropas Dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopiena (CER) izvēlējās samiernieciskāku toni. Tā pauda gandarījumu par Padomes vispārējo pieeju kā svarīgu soli ceļā uz sarunām ar Eiropas Parlamentu, taču uzsvēra vairākas bažas raisošas jomas, norādot uz šādiem jautājumiem:

Dzelzceļa infrastruktūras jaudas izmantošanas noteikumi

Saskaņota ES pieeja jaudas pārvaldībai ir būtiska, lai atvieglotu strauju pārrobežu dzelzceļa transporta paplašināšanos laikā, kad jauda ir ierobežota. Tāpēc CER pauž nožēlu par skaidru atsauci uz to, ka nav saistošs Eiropas ietvarstruktūras regulas priekšlikumā un mudina dalībvalstis nodrošināt to efektīvu īstenošanu. CER atzinīgi vērtē jauno koordinācijas dialogs starp dalībvalstīm, Eiropas koordinatoriem un Eiropas Komisiju.

Tomēr ir arī jānodrošina īpašas koordinācijas pilnvaras attiecībā uz valsts vadlīnijām par konfliktu risināšanu, lai atvieglotu pārrobežu satiksmi. Turklāt nepieciešamo ES finansējumu jābūt pieejamai regulas īstenošanai, jo īpaši ņemot vērā jauno Eiropas pārvaldības struktūru. CER arī pauž nožēlu par ieilgušo izpildes termiņi ieviests regulā. Dzelzceļa nozare atbalsta sākotnējos Komisijas ierosinātos termiņus (ti, 2026. gads lielākajai daļai regulas un 2029. gads dažiem jaudas pārvaldības noteikumiem).

reklāma

Visbeidzot, CER atzinīgi vērtē infrastruktūras pārvaldītāja iekļaušanu konsultācijas ar operatīvajām ieinteresētajām personām kā pastāvīgs un līdzdalīgs dialogs. Tas būs panākumu atslēga, tomēr mēs uzskatām, ka regulā jāiekļauj īpaša jauna platforma, kas pārstāvētu pretendentus, kas pieprasa jaudu, jo īpaši dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kā ekvivalentu Eiropas infrastruktūras pārvaldītāju tīklam (ENIM).  

Svaru un izmēru direktīva

CER atzinīgi vērtē nodomu veicināt autopārvadājumu dekarbonizāciju, kas tika pienācīgi atzīts iepriekšējos Svaru un gabarītu direktīvas grozījumos, pieļaujot nulles emisijas spēka piedziņas papildu svaru smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Tomēr jaunākais pārskatīšanas priekšlikums rada vairākas sekas, kas nav pilnībā novērtētas. CER un citas Eiropas organizācijas ir nemitīgi brīdinājušas par šo faktu, īpaši nopietno risks, ka kravu pārvadājumi var tikt novirzīti no dzelzceļa uz autotransportu, kas neatbilst vajadzībai dekarbonizēt autotransportu un nodrošināt visaugstāko iespējamo aizsardzību drošības standarti sauszemes transportā.

Padomē notikušās debates ir pastiprinājušas šīs bažas, jo īpaši attiecībā uz ietekmi uz ceļu infrastruktūru un ceļu drošību, kas prasa papildu ieguldījumus no dalībvalstīm. Priekšlikumā ir nepieciešams turpmāks rūpīgs tā daudzveidīgās ietekmes un, visbeidzot, pievienotās vērtības novērtējums, ņemot vērā jau pieņemtos pasākumus bezemisiju transportlīdzekļu veicināšanai pašlaik spēkā esošajā direktīvā.  

Kombinētā transporta direktīva

Priekšlikums pārskatīt Kombinētā transporta direktīvu ir būtisks, lai uzlabotu intermodalitāti. Ja ir ieviesti pareizi stimuli, tas var palīdzēt samazināt transporta ārējos faktorus un radīt sinerģiju starp politikām, piemēram, veicināt bezemisiju transportlīdzekļus, ko optimāli var apvienot ar tālsatiksmes braucieniem pa dzelzceļu. Intuitīvāka meklējumi kombinētā transporta definīcija ir arī jāseko līdzi nepieciešamībai atalgot darbības, kas nodrošina lielāko iespējamo ārējo izmaksu ietaupījumu.

Lielākas noteiktības radīšana, izmantojot jaunu definīciju, nedrīkst radīt iespējas maldinošiem stimuliem, kas pieprasa atbalstu operācijās, kas ietver ļoti plašus ceļu posmus, — šo problēmu atzinušas vairākas dalībvalstis Padomē. Tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt aizsardzības noteikumi jau noteikts direktīvā, piemēram, saglabājot 150 km rādiusu ceļa posmiem līdz ostām. CER mudina likumdevējus paturēt to prātā, turpinot darbu.  

CER izpilddirektors Alberto Mazzola teica: "Šodienas Padomes diskusijas paver ceļu jauniem svarīgiem notikumiem dzelzceļa nozarē. Mēs pateicamies dalībvalstīm par viņu pūlēm, jo ​​īpaši Beļģijas prezidentūrai par labo darbu pēdējo mēnešu laikā. Tomēr ir jāveic turpmāki uzlabojumi, un CER vēlētos redzēt jaudas pārvaldības procesu saskaņošanu visā Eiropā; jo īpaši ir jānodrošina īpašas koordinācijas pilnvaras attiecībā uz valsts vadlīnijām par konfliktu risināšanu, lai atvieglotu un nebloķētu pārrobežu satiksmi. Laiks ir būtisks, un mums tas jādara pareizi, ja vēlamies optimizēt un palielināt esošo jaudu, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu.   

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending